کلاسهای آنلاین گروه گیاه پزشکی ( دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه گیاه پزشکی ( دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   ایام هفته 9-8 11:15-10:15 15-14 16-15 18:15-17:15 شنبه - - - - - یکشنبه اصول رده بندی و قوانین نامگذاری جانوری دکتر واحدی کنه شناسی پیشرفته دکتر درب امامیه       دوشنبه       فیزیولوژی غدد و ایمنی  حشرات دکتر علیزاده فیزیولوژی غدد و ایمنی  حشرات دکتر علیزاده چهارشنبه     پویایی جمعیت حشرات دکتر معینی نقده        

کلاسهای آنلاین گروه گیاه پزشکی ( دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

ایام هفته

9-8

11:15-10:15

15-14

16-15

18:15-17:15

شنبه

-

-

-

-

-

یکشنبه

اصول رده بندی و قوانین نامگذاری جانوری

دکتر واحدی

کنه شناسی پیشرفته

دکتر درب امامیه

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

فیزیولوژی غدد و ایمنی  حشرات

دکتر علیزاده

فیزیولوژی غدد و ایمنی  حشرات

دکتر علیزاده

چهارشنبه

 

 

پویایی جمعیت حشرات

دکتر معینی نقده