کلاس آنلاین شیمی معدنی( کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه شیمی معدنی( کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   15:45-16:45 14:30-15:30 13:30-14:30 12:15-13:15 11:15-12:15 10-11 9-10 8-9 ایام هفته سنتیک وترمودینامیک معدنی                شنبه شیمی معدنی پیشرفته (ارشد)   طیف سنجی معدنی (ارشد)           یکشنبه سنتیک وترمودینامیک معدنی            شیمی معدنی پیشرفته (ارشد)   دوشنبه   طیف سنجی معدنی (ارشد)             سه شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه شیمی معدنی( کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

15:45-16:45

14:30-15:30

13:30-14:30

12:15-13:15

11:15-12:15

10-11

9-10

8-9

ایام هفته

سنتیک وترمودینامیک معدنی 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

شیمی معدنی پیشرفته (ارشد)

 

طیف سنجی معدنی (ارشد)

 

 

 

 

 

یکشنبه

سنتیک وترمودینامیک معدنی 

 

 

 

 

 

شیمی معدنی پیشرفته (ارشد)

 

دوشنبه

 

طیف سنجی معدنی (ارشد)

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه