کلاس انلاین گروه علوم ورزشی (دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه علوم ورزشی (دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   فیزیولوژی ورزشی   16:45 تا 17:45 15:45 تا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه                 دوشنبه         تغذیه ورزشی پیشرفته استاد: محمد عزیزی   فیزیولوژی ورزشی پیشرفته استاد: وریا طهماسبی   سه­ شنبه       بیوشیمی پیشرفته ورزشی استاد : ناصر بهپور         چهارشنبه                 پنج شنبه     رشته رفتار حرکتی   16:45 تا 17:45 15:45 تا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11 :15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه   روش های آماری پیشرفته در رفتار حرکتی ***************** روش پژوهش پیشرفته در رفتار حرکتی استاد : امیرعباس منظمی رشد جسمانی پیشرفته استاد: بهروزابراهیمی            دوشنبه         مبانی عصب شناسی حرکت انسان استاد : علی حیرانی       سه ­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه      

کلاسهای آنلاین گروه علوم ورزشی (دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

فیزیولوژی ورزشی
 

16:45 تا 17:45

15:45 تا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

تغذیه ورزشی پیشرفته

استاد: محمد عزیزی

 

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته

استاد: وریا طهماسبی

 

سه­ شنبه

 

 

 

بیوشیمی پیشرفته ورزشی

استاد : ناصر بهپور

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 


رشته رفتار حرکتی

 

16:45 تا 17:45

15:45 تا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

روش های آماری پیشرفته در رفتار حرکتی

*****************

روش پژوهش پیشرفته در رفتار حرکتی

استاد : امیرعباس منظمی

رشد جسمانی پیشرفته

استاد: بهروزابراهیمی 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

مبانی عصب شناسی حرکت انسان

استاد : علی حیرانی

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه