کلاس انلاین گروه مهندسی عمران (دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی عمران (دکتری )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   ساعت 16:45 الی 17:45 ساعت 13:30 الی 14:30 ساعت 11:15 الی 12:15 ساعت 8 الی 9 روزهای هفته   گرایش استاد نام درس   نام درس استاد نام درس استاد نام درس                 شنبه سازه     دکتر فتحی فناوری بتن های خاص (زوج)   دکتر توپچی نژاد   کنترل سازه ها  (فرد)       یک شنبه دکتر توپچی نژاد   کنترل سازه ها                 دوشنبه         دکتر فتحی   فناوری بتن های خاص     سه شنبه                 چهارشنبه                 پنجشنبه     ساعت 15:45 الی 16:45 ساعت 14:30 الی 15:30 ساعت 10:15 الی 11:15 ساعت 9 الی 10 روزهای هفته   گرایش استاد نام درس استاد نام درس استاد نام درس استاد نام درس                 شنبه ژئوتکنیک     دکتر خزایی   مدلسازی رفتارخاک     دکتر عشایری   رفتار خاکهای نیمه اشباع     یک شنبه دکتر شریفی پور    ژئوتکنیک لرزه ای           دکتر بیگلری رفتار خاکهای نیمه اشباع   دوشنبه         دکتر حاجی عزیزی   مدلسازی رفتار خاک   دکتر شرفی   ژئوتکنیک لرزه ای   سه شنبه                 چهارشنبه                 پنجشنبه        

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی عمران (دکتری )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

ساعت 16:45 الی 17:45

ساعت 13:30 الی 14:30

ساعت 11:15 الی 12:15

ساعت 8 الی 9

روزهای هفته

 

گرایش

استاد

نام درس

 

نام درس

استاد

نام درس

استاد

نام درس

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

سازه

 

 

دکتر فتحی

فناوری بتن های خاص (زوج)

 

دکتر توپچی نژاد

 

کنترل سازه ها  (فرد)

 

 

 

یک شنبه

دکتر توپچی نژاد

 

کنترل سازه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

دکتر فتحی

 

فناوری بتن های خاص

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 
 

ساعت 15:45 الی 16:45

ساعت 14:30 الی 15:30

ساعت 10:15 الی 11:15

ساعت 9 الی 10

روزهای هفته

 

گرایش

استاد

نام درس

استاد

نام درس

استاد

نام درس

استاد

نام درس

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

ژئوتکنیک

 

 

دکتر خزایی

 

مدلسازی رفتارخاک

 

 

دکتر عشایری

 

رفتار خاکهای نیمه اشباع

 

 

یک شنبه

دکتر شریفی پور

 

 ژئوتکنیک لرزه ای

 

 

 

 

 

دکتر بیگلری

رفتار خاکهای نیمه اشباع

 

دوشنبه

 

 

 

 

دکتر حاجی عزیزی

 مدلسازی رفتار خاک

 

دکتر شرفی

 

ژئوتکنیک لرزه ای

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه