کلاس های آنلاین دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( دانشجویان نو ورود)


  a{ text-decoration: none; } a:hover { text-decoration: underline; background-color: green; } گروه الهیات گروه زبان و ادبیات انگلیسی گروه جغرافیا گروه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات عرب گروه حقوق ، تاریخ و باستان شناسی