کلاسهای آنلاین گروه دکترای عمومی و تخصصی دامپزشکی 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

دکترای عمومی دامپزشکی

ایام هفته

10 - 9

10-11

10:30-12:30

14-16

13:30-14:30

14:30-16:30

14:30-16

16:30 14:30

16-18

17:45-19:45

شنبه

 

بیوشیمی

 

 

 

 

 

 

عملیات بیوشیمی

 

عملیات آناتومی سیستماتیک

1

 

یکشنبه

 

 

 

 

آناتومی سیستماتیک 1

 

مهارتهای زندگی

 

 

 

دوشنبه

 

مبانی بیولوژی سلولی و

مولکولی

 

 

زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

زبان فارسی

اندیشه اسلامی 1خواهران

 

 

 

 

اندیشه اسلامی1

برادران

 

 

چهارشنبه

آمار زیستی

 

 

 

 

عملیات آمار زیستی

 

 

 

 

 

 

دکترای تخصصی رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام

ایام هفته

10 - 9

10-11

10:30-12:30

14-16

13:30-14:30

14:30-16:30

14:30-16

16:30 14:30

16-18

17:45-19:45

شنبه

 

 

 

 

آمار حیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

زبان تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

سمینار مامایی و تولید مثل

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

بیولوژی و اندوکرینولوژی تولید مثل

بیولوژی و اندوکرینولوژی تولید مثل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه