کلاس های آنلاین رشته مهندسی کشاورزی گروه ترویج ( کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه آموزش و ترویج کشاورزی ( کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید       رشته توسعه ایام هفته 9-8 11:15-10:15 15-14 16-15 شنبه         یکشنبه         دوشنبه سیاستگذاری و برنامه ریزی...   عملی آمار اجتماعی و داده پردازی آمار اجتماعی و داده پردازی* زوج سه شنبه         چهارشنبه مدیریت توسعه روش تحقیق در توسعه   آشنایی با نظام های …       گرایش ترویج و آموزش کشاورزی پایدار ایام هفته 10-9 11-10 15-14 16-15 17-16 یکشنبه     عملی زبان انگلیسی تخصصی زبان انگلیسی تخصصی* فرد   دوشنبه     عملی ترویج کشاورزی پایدار... ترویج کشاورزی پایدار...* زوج   سه شنبه آموزش کشاورزی پایدار...   آموزش کشاورزی پایدار...فرد آمار و تحلیل داده های اجتماعی...* زوج عملی آمار و تحلیل داده های ... چهارشنبه توسعه پایدار روستایی روش های پژوهش در علوم ...* فرد   روش های پژوهش در علوم ...   توسعه پایدار روستایی* زوج          

کلاسهای آنلاین گروه آموزش و ترویج کشاورزی ( کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

 

رشته توسعه

ایام هفته

9-8

11:15-10:15

15-14

16-15

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

سیاستگذاری و برنامه ریزی...

 

عملی آمار اجتماعی و داده پردازی

آمار اجتماعی و داده پردازی* زوج

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

مدیریت توسعه

روش تحقیق در توسعه

 

آشنایی با نظام های

 

 

 

گرایش ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

ایام هفته

10-9

11-10

15-14

16-15

17-16

یکشنبه

 

 

عملی زبان انگلیسی تخصصی

زبان انگلیسی تخصصی* فرد

 

دوشنبه

 

 

عملی ترویج کشاورزی پایدار...

ترویج کشاورزی پایدار...* زوج

 

سه شنبه

آموزش کشاورزی پایدار...

 

آموزش کشاورزی پایدار...فرد

آمار و تحلیل داده های اجتماعی...* زوج

عملی آمار و تحلیل داده های ...

چهارشنبه

توسعه پایدار روستایی

روش های پژوهش در علوم ...* فرد

 

روش های پژوهش در علوم ...

 

توسعه پایدار روستایی* زوج