کلاس های آنلاین مهندسی شیمی ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی شیمی ( کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   رشته مهندسی شیمی ایام هفته 8-9 10 - 9 10:15-11:15 11:15-12:15 13:30-14:30 14:30-15:30 15:45-16:45 شنبه   فیزیک عمومی 1   ریاضی عمومی     زبان انگلیسی     فرد شیمی عمومی  1   یکشنبه   مبانی برنامه نویسی کامپیوتر     مهارتهای زندگی دانشجویی     زبان انگلیسی فرد یک شنبه زوج فارسی عمومی   دوشنبه فیزیک عمومی 1           ریاضی عمومی     سه شنبه   سه شنبه فرد مبانی برنامه نویسی کامپیوتر     شیمی عمومی 1   فارسی عمومی       چهارشنبه                   رشته مهندسی نفت ایام هفته 9-8 10-9 11:15-10:15 12:15-11:15 14:30-13:30 15:30-14:30 16:45-15:45 شنبه   فیزیک عمومی 1   ریاضی عمومی 1     زبان انگلیسی     شنبه فرد شیمی عمومی 1   یکشنبه       مهارت های زندگی دانشجویی     زبان انگلیسی فرد یک شنبه زوج فارسی عمومی   دوشنبه   فیزیک عمومی 1           ریاضی عمومی 1     آشنایی با مهندسی نفت سه شنبه       شیمی عمومی 1 06-3817066 فارسی عمومی 07-3816008     چهارشنبه                      

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی شیمی ( کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

رشته مهندسی شیمی

ایام هفته

8-9

10 - 9

10:15-11:15

11:15-12:15

13:30-14:30

14:30-15:30

15:45-16:45

شنبه

 

فیزیک عمومی 1

 

ریاضی عمومی

 

 

زبان انگلیسی

 

 

فرد

شیمی عمومی  1

 

یکشنبه

 

مبانی برنامه نویسی کامپیوتر

 

 

مهارتهای زندگی دانشجویی

 

 

زبان انگلیسی

فرد

یک شنبه زوج

فارسی عمومی

 

دوشنبه

فیزیک عمومی 1

 

 

 

 

 

ریاضی عمومی

 

 

سه شنبه

 

سه شنبه فرد

مبانی برنامه نویسی کامپیوتر

 

 

شیمی عمومی 1

 

فارسی عمومی

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته مهندسی نفت

ایام هفته

9-8

10-9

11:15-10:15

12:15-11:15

14:30-13:30

15:30-14:30

16:45-15:45

شنبه

 

فیزیک عمومی 1

 

ریاضی عمومی 1

 

 

زبان انگلیسی

 

 

شنبه فرد

شیمی عمومی 1

 

یکشنبه

 

 

 

مهارت های زندگی دانشجویی

 

 

زبان انگلیسی

فرد

یک شنبه زوج

فارسی عمومی

 

دوشنبه

 

فیزیک عمومی 1

 

 

 

 

 

ریاضی عمومی 1

 

 

آشنایی با مهندسی نفت

سه شنبه

 

 

 

شیمی عمومی 1

06-3817066

فارسی عمومی

07-3816008

 

 

چهارشنبه