کلاس های آنلاین پردیس کشاورزی ( دانشجویان نو ورود)


  گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم گروه گیاه پزشکی گروه علوم و مهندسی خاک  گروه منابع طبیعی گروه ترویج و آموزش کشاورزی گروه مهندسی آب گروه علوم دامی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی