کلاس های آنلاین ژنتیک گیاهی( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه ژنتیک گیاهی (کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     گرایش تولید و ژنتیک گیاهی ایام هفته 9-8 10-9 11:15-10:15 12:15-11:15 15-14 16-15 17:15-16:15 18:15-17:15 شنبه   شیمی عمومی   ریاضیات عمومی فارسی عمومی       یکشنبه     بیوفیزیک محیطی     ریاضیات عمومی   مهارت های زندگی... دوشنبه فارسی عمومی               سه شنبه آناتومی و فیزیولوژی...         اندیشه اسلامی 1 آقایان اندیشه اسلامی 1 بانوان             گرایش باغبانی ایام هفته 9-8 10-9 12:15-11:15 15-14 16-15 18:15-17:15 شنبه   شیمی عمومی ریاضیات عمومی فارسی عمومی     یکشنبه         ریاضیات عمومی مهارت های زندگی دانشجویی دوشنبه فارسی عمومی           سه شنبه آناتومی و فیزیولوژی گیاهی   فیزیک عمومی اندیشه اسلامی 1  - خواهران اندیشه اسلامی 1 - برادران          

کلاسهای آنلاین گروه ژنتیک گیاهی (کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

گرایش تولید و ژنتیک گیاهی

ایام هفته

9-8

10-9

11:15-10:15

12:15-11:15

15-14

16-15

17:15-16:15

18:15-17:15

شنبه

 

شیمی عمومی

 

ریاضیات عمومی

فارسی عمومی

 

 

 

یکشنبه

 

 

بیوفیزیک محیطی

 

 

ریاضیات عمومی

 

مهارت های زندگی...

دوشنبه

فارسی عمومی

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

آناتومی و فیزیولوژی...

 

 

 

 

اندیشه اسلامی 1آقایان

اندیشه اسلامی 1 بانوان

 

 

 

 

 
 
گرایش باغبانی

ایام هفته

9-8

10-9

12:15-11:15

15-14

16-15

18:15-17:15

شنبه

 

شیمی عمومی

ریاضیات عمومی

فارسی عمومی

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

ریاضیات عمومی

مهارت های زندگی دانشجویی

دوشنبه

فارسی عمومی

 

 

 

 

 

سه شنبه

آناتومی و فیزیولوژی گیاهی

 

فیزیک عمومی

اندیشه اسلامی 1 - خواهران

اندیشه اسلامی 1 - برادران