کلاس های آنلاین گروه اقتصاد ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه اقتصاد  (کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     15:30-17:30 13:30-15:30 12-13:30 12 - 10 10 - 8 ایام هفته آمار برای اقتصاد 1 (گروه اول ) گردشی هفته های فرد (دکتر خانزادی) ******************************** آمار برای اقتصاد 1 (گروه دوم ) گردشی هفته های زوج (دکتر خانزادی) آمار برای اقتصاد 1 (گروه سوم ) ثابت (دکتر خانزادی) ****************************** کلیات علم اقتصاد (گروه اول ) گردشی هفته های فرد (دکتر الماسی) *********************************** کلیات علم اقتصاد (گروه دوم ) گردشی هفته های زوج (دکتر الماسی)   آمار برای اقتصاد 1 (گروه دوم ) ثابت (دکتر خانزادی) ************************************* کلیات علم اقتصاد (گروه اول ) ثابت (دکتر الماسی)   آمار برای اقتصاد 1 (گروه اول ) ثابت (دکتر خانزادی) **************************** کلیات علم اقتصاد (گروه دوم ) ثابت (دکتر الماسی)   شنبه اندیشه اسلامی 1 (خواهران- گروه 14) ثابت کلیات علم اقتصاد (گروه سوم ) گردشی هفته های فرد (دکتر خانزادی) ****************************** آمار برای اقتصاد 1 (گروه سوم ) گردشی هفته های زوج (دکتر خانزادی) ریاضیات برای اقتصاد 1 (گروه دوم ) کلیات علم اقتصاد (گروه سوم ) ثابت (دکتر خانزادی) ************************************ ریاضیات برای اقتصاد 1 (گروه دوم ) ثابت (آقای کرمیان) اندیشه اسلامی 1 (خواهران- گروه 06) ثابت یکشنبه ریاضیات برای اقتصاد 1 (گروه اول ) گردشی هفته های فرد (آقای کرمیان) ****************************** ریاضیات برای اقتصاد 1 (گروه دوم ) گردشی هفته های زوج (آقای کرمیان) ریاضیات برای اقتصاد 1 (گروه سوم ) ثابت (آقای کرمیان)     ریاضیات برای اقتصاد 1 (گروه اول ) ثابت (آقای کرمیان) دوشنبه زبان انگلیسی (گروه اول – شماره گروه 24) گردشی هفته های فرد ********************************** زبان انگلیسی (گروه دوم – شماره گروه 25) گردشی هفته های زوج *********************************** فارسی عمومی (گروه اول – شماره گروه 30) گردشی هفته های زوج ************************************** فارسی عمومی (گروه دوم – شماره گروه 31) گردشی هفته های فرد فارسی عمومی (گروه سوم – شماره گروه 32) گردشی هفته های فرد ********************************* ریاضیات برای اقتصاد 1 (گروه سوم ) گردشی هفته های زوج (آقای کرمیان)   فارسی عمومی (گروه سوم – شماره گروه 32) ثابت *************************************** فارسی عمومی (گروه دوم – شماره گروه 31) ثابت زبان انگلیسی (گروه دوم – شماره گروه 25) ثابت *************************************** فارسی عمومی (گروه اول – شماره گروه 30) ثابت   سه­ شنبه اندیشه اسلامی 1 (برادران- گروه 34) ثابت زبان انگلیسی (گروه سوم – شماره گروه 26) گردشی هفته های فرد ************************************ مهارت‌های زندگی دانشجویی (گروه دوم) ثابت     زبان انگلیسی (گروه سوم – شماره گروه 26) ثابت *************************************** مهارت‌های زندگی دانشجویی (گروه اول) ثابت       زبان انگلیسی (گروه اول – شماره گروه 24) ثابت     چهارشنبه           پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه اقتصاد  (کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

15:30-17:30

13:30-15:30

12-13:30

12 - 10

10 - 8

ایام هفته

آمار برای اقتصاد 1 (گروه اول )

گردشی هفته های فرد

(دکتر خانزادی)

********************************

آمار برای اقتصاد 1 (گروه دوم )

گردشی هفته های زوج

(دکتر خانزادی)

آمار برای اقتصاد 1 (گروه سوم )

ثابت

(دکتر خانزادی)

******************************

کلیات علم اقتصاد

(گروه اول )

گردشی هفته های فرد

(دکتر الماسی)

***********************************

کلیات علم اقتصاد

(گروه دوم )

گردشی هفته های زوج

(دکتر الماسی)

 

آمار برای اقتصاد 1 (گروه دوم )

ثابت

(دکتر خانزادی)

*************************************

کلیات علم اقتصاد

(گروه اول )

ثابت

(دکتر الماسی)

 

آمار برای اقتصاد 1 (گروه اول )

ثابت

(دکتر خانزادی)

****************************

کلیات علم اقتصاد

(گروه دوم )

ثابت

(دکتر الماسی)

 

شنبه

اندیشه اسلامی 1 (خواهران- گروه 14)

ثابت

کلیات علم اقتصاد (گروه سوم )

گردشی هفته های فرد

(دکتر خانزادی)

******************************

آمار برای اقتصاد 1 (گروه سوم )

گردشی هفته های زوج

(دکتر خانزادی)

ریاضیات برای اقتصاد 1 (گروه دوم )

کلیات علم اقتصاد

(گروه سوم )

ثابت

(دکتر خانزادی)

************************************

ریاضیات برای اقتصاد 1 (گروه دوم )

ثابت

(آقای کرمیان)

اندیشه اسلامی 1 (خواهران- گروه 06)

ثابت

یکشنبه

ریاضیات برای اقتصاد 1 (گروه اول )

گردشی هفته های فرد

(آقای کرمیان)

******************************

ریاضیات برای اقتصاد 1 (گروه دوم )

گردشی هفته های زوج

(آقای کرمیان)

ریاضیات برای اقتصاد 1 (گروه سوم )

ثابت

(آقای کرمیان)

 

 

ریاضیات برای اقتصاد 1 (گروه اول )

ثابت

(آقای کرمیان)

دوشنبه

زبان انگلیسی (گروه اول – شماره گروه 24)

گردشی هفته های فرد

**********************************

زبان انگلیسی (گروه دوم – شماره گروه 25)

گردشی هفته های زوج

***********************************

فارسی عمومی (گروه اول – شماره گروه 30)

گردشی هفته های زوج

**************************************

فارسی عمومی (گروه دوم – شماره گروه 31)

گردشی هفته های فرد

فارسی عمومی (گروه سوم – شماره گروه 32)

گردشی هفته های فرد

*********************************

ریاضیات برای اقتصاد 1 (گروه سوم )

گردشی هفته های زوج

(آقای کرمیان)

 

فارسی عمومی (گروه سوم – شماره گروه 32)

ثابت

***************************************

فارسی عمومی (گروه دوم – شماره گروه 31)

ثابت

زبان انگلیسی (گروه دوم – شماره گروه 25)

ثابت

***************************************

فارسی عمومی (گروه اول – شماره گروه 30)

ثابت

 

سه­ شنبه

اندیشه اسلامی 1 (برادران- گروه 34)

ثابت

زبان انگلیسی (گروه سوم – شماره گروه 26)

گردشی هفته های فرد

************************************

مهارت‌های زندگی دانشجویی (گروه دوم)

ثابت

 

 

زبان انگلیسی (گروه سوم – شماره گروه 26)

ثابت

***************************************

مهارت‌های زندگی دانشجویی (گروه اول)

ثابت

 

 

 

زبان انگلیسی (گروه اول – شماره گروه 24)

ثابت

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنج شنبه