کلاس های آنلاین گروه اقتصاد (کارشناسی ارشد)


کلاس های آنلاین گروه اقتصاد  (کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   15:30-17:30 13:30-15:30 12 - 10 10 - 8 ایام هفته اقتصاد بخش عمومی گروه اول ثابت (دکتر فلاحتی) ************************************ اقتصاد کلان گروه اول ثابت (دکتر سهیلی)   موضوعات انتخابی در اقتصاد (اقتصاد سنجی پیش نیاز) گروه دوم ثابت (دکتر فتاحی) *       اقتصاد خرد گروه دوم ثابت (دکتر اعظمی)     موضوعات انتخابی در اقتصاد (اقتصاد سنجی پیش نیاز) گروه اول ثابت (دکتر فتاحی) * شنبه اقتصاد پولی گروه دوم ثابت (دکتر سهیلی) *************************************** ا قتصاد بخش عمومی گروه اول گردشی هفته های زوج  (دکتر فلاحتی) اقتصاد سنجی گردشی هفته های فرد (دکتر فتاحی) ** ************************************ اقتصاد کلان گروه اول ثابت (دکتر سهیلی)     اقتصاد خرد گروه سوم ثابت (دکتر اعظمی)     اقتصاد خرد گروه دوم ثابت (دکتر اعظمی) *************************************** اقتصاد کلان گروه سوم ثابت (دکتر سهیلی) یکشنبه اقتصاد خرد گروه اول ثابت (دکتر کریمی) ************************************* اقتصاد کلان گروه دوم ثابت (دکتر خانزادی) ************************************** موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام ثابت (دکتر نجفی)   اقتصاد خرد گروه سوم ثابت (دکتر اعظمی) ************************************* اقتصاد خرد گروه اول ثابت (دکتر کریمی) ************************************** اقتصاد کلان گروه دوم ثابت (دکتر خانزادی) ساعت فرهنگ اقتصاد سنجی ثابت (دکتر فتاحی) **   دوشنبه موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام گردشی هفته های زوج (دکتر نجفی) ************************************** اقتصاد پولی گروه دوم گردشی هفته های زوج (دکتر سهیلی) اقتصاد کلان گروه سوم ثابت (دکتر سهیلی)   موضوعات انتخابی در اقتصاد (اقتصاد سنجی پیش نیاز) گروه دوم گردشی هفته های فرد (دکتر فتاحی) *   موضوعات انتخابی در اقتصاد (اقتصاد سنجی پیش نیاز) گروه اول گردشی هفته های فرد (دکتر فتاحی) * سه شنبه     اقتصاد خرد گروه 2   چهارشنبه         پنج شنبه  

کلاس های آنلاین گروه اقتصاد  (کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

15:30-17:30

13:30-15:30

12 - 10

10 - 8

ایام هفته

اقتصاد بخش عمومی گروه اول ثابت (دکتر فلاحتی)

************************************

اقتصاد کلان گروه اول ثابت (دکتر سهیلی)

 

موضوعات انتخابی در اقتصاد (اقتصاد سنجی پیش نیاز) گروه دوم ثابت (دکتر فتاحی) *

 

 

 

اقتصاد خرد گروه دوم ثابت (دکتر اعظمی)

 

 

موضوعات انتخابی در اقتصاد (اقتصاد سنجی پیش نیاز) گروه اول ثابت (دکتر فتاحی) *

شنبه

اقتصاد پولی گروه دوم ثابت (دکتر سهیلی)

***************************************

اقتصاد بخش عمومی گروه اول گردشی هفته های زوج  (دکتر فلاحتی)

اقتصاد سنجی گردشی هفته های فرد (دکتر فتاحی) **

************************************

اقتصاد کلان گروه اول ثابت (دکتر سهیلی)

 

 

اقتصاد خرد گروه سوم ثابت (دکتر اعظمی)

 

 

اقتصاد خرد گروه دوم ثابت (دکتر اعظمی)

***************************************

اقتصاد کلان گروه سوم ثابت (دکتر سهیلی)

یکشنبه

اقتصاد خرد گروه اول ثابت (دکتر کریمی)

*************************************

اقتصاد کلان گروه دوم ثابت (دکتر خانزادی)

**************************************

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام ثابت (دکتر نجفی)

 

اقتصاد خرد گروه سوم ثابت (دکتر اعظمی)

*************************************

اقتصاد خرد گروه اول ثابت (دکتر کریمی)

**************************************

اقتصاد کلان گروه دوم ثابت (دکتر خانزادی)

ساعت فرهنگ

اقتصاد سنجی ثابت (دکتر فتاحی) **

 

دوشنبه

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام گردشی هفته های زوج (دکتر نجفی)

**************************************

اقتصاد پولی گروه دوم گردشی هفته های زوج (دکتر سهیلی)

اقتصاد کلان گروه سوم ثابت (دکتر سهیلی)

 

موضوعات انتخابی در اقتصاد (اقتصاد سنجی پیش نیاز) گروه دوم گردشی هفته های فرد (دکتر فتاحی) *

 

موضوعات انتخابی در اقتصاد (اقتصاد سنجی پیش نیاز) گروه اول گردشی هفته های فرد (دکتر فتاحی) *

سه شنبه

 

 

اقتصاد خرد

گروه 2

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه