کلاس های آنلاین گروه الهیات (تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه الهیات ( تحصیلات تکمیلی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     رشته فلسفه    16:45-17:45 15:45-16:45 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته           منطق قدیم     فلسفه ملاصدرا 1 شنبه       مسائل  کلامی جدید منطق جدید   فلسفه غرب 1   یکشنبه                 دوشنبه                 سه­ شنبه                     چهارشنبه                     پنج شنبه       رشته علوم قرآن وحدیث     16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته       علوم قرآنی 1   تفسیر قرآن 1   تاریخ قرآن شنبه             مفردات قران 1   یکشنبه                 دوشنبه                     سه­ شنبه                     چهارشنبه                 پنج شنبه       رشته فقه ومبانی حقوق    16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه                 دوشنبه       فقه استدلالی 1   آیات الاحکام مباحث اصول 1   سه­ شنبه       ربان خارجی فقه استدلالی 1   مباحث اصول 1   چهارشنبه                   پنج شنبه      

کلاسهای آنلاین گروه الهیات ( تحصیلات تکمیلی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

رشته فلسفه 

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

 

منطق قدیم

 

 

فلسفه ملاصدرا 1

شنبه

 

 

 

مسائل  کلامی جدید

منطق جدید

 

فلسفه غرب 1

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

رشته علوم قرآن وحدیث  

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

علوم قرآنی 1

 

تفسیر قرآن 1

 

تاریخ قرآن

شنبه

 

 

 

 

 

 

مفردات قران 1

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

رشته فقه ومبانی حقوق 

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

فقه استدلالی 1

 

آیات الاحکام

مباحث اصول 1

 

سه­ شنبه

 

 

 

ربان خارجی

فقه استدلالی 1

 

مباحث اصول 1

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه