کلاس های آنلاین گروه الهیات (کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه الهیات و فلسفه  (کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید       رشته علوم قرآن وحدیث      16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته صرف کاربردی 1     نحو کاربردی 1         شنبه     فارسی عمومی   کارگاه قرائت و ترجمه 1     نحو کاربردی 1 یکشنبه   رایانه وفضای مجازی کلیات فقه ومبانی حقوق اسلامی           دوشنبه فارسی عمومی گردشی   مهارت های زندگی           سه­ شنبه                 تاریخ تحلیلی اسلام چهارشنبه                     پنج شنبه       رشته فقه  ومبانی حقوق اسلامی      16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته       منطق   صرف 1     شنبه       فارسی عمومی 04 سیره پیامبر وامامان     نحو 1 یکشنبه   مبانی جامعه شناسی     مبادی اصول               دوشنبه   فارسی عمومی  (گردشی) مهارت های زندگی گروه 6               نحو 1 سه ­شنبه                         چهارشنبه                       پنج شنبه       رشته فلسفه      16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته       زبان عمومی گردشی   ادبیات عرب 1   تاریخ اسلام 1 شنبه   زبان عمومی     فقه 1 ادبیات عرب 1 گردشی       یکشنبه   تعلیم وتربیت اسلامی         منطق 1   دوشنبه علوم قرآنی 1     منطق 1   مهارت های زندگی گروه 7     سه ­شنبه                     چهارشنبه                     پنج شنبه      

کلاسهای آنلاین گروه الهیات و فلسفه  (کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

 

رشته علوم قرآن وحدیث   

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

صرف کاربردی 1

 

 

نحو کاربردی 1

 

 

 

 

شنبه

 

 

فارسی عمومی

 

کارگاه قرائت و ترجمه 1

 

 

نحو کاربردی 1

یکشنبه

 

رایانه وفضای مجازی

کلیات فقه ومبانی حقوق اسلامی

 

 

 

 

 

دوشنبه

فارسی عمومی

گردشی

 

مهارت های زندگی

 

 

 

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ تحلیلی اسلام

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

رشته فقه  ومبانی حقوق اسلامی   

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

منطق

 

صرف 1

 

 

شنبه

 

 

 

فارسی عمومی 04

سیره پیامبر وامامان

 

 

نحو 1

یکشنبه

 

مبانی جامعه شناسی

 

 

مبادی اصول

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

فارسی عمومی 

(گردشی)

مهارت های زندگی گروه 6

 

 

 

 

 

 

 

نحو 1

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

رشته فلسفه  

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

زبان عمومی

گردشی

 

ادبیات عرب 1

 

تاریخ اسلام 1

شنبه

 

زبان عمومی

 

 

فقه 1

ادبیات عرب 1 گردشی

 

 

 

یکشنبه

 

تعلیم وتربیت اسلامی

 

 

 

 

منطق 1

 

دوشنبه

علوم قرآنی 1

 

 

منطق 1

 

مهارت های زندگی گروه 7

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه