کلاس های آنلاین گروه جغرافیا ( تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه  جغرافیا ( تحصیلات تکمیلی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید       رشته آب و هوا شناسی   17:15-18:45 15:45-17:15 14:30-15:30 13:30-15 11:15-12:15 15 : 11 - 15 : 10 10 - 9 9 - 8 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه                 دوشنبه   تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی گردشی زوج ********************* روشهای پیشرفته آماری د آب و هواشناسی  گردشی فرد   آب و هواشناسی سلامت   نظریه ها و روشهای پیشرفته     سه­ شنبه     روش های پیشرفته آماری     تحلیل فضایی داده ها     هیدرو اقلیم   چهارشنبه                 پنج شنبه       مدیریت توسعه پایدار روستایی   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30-15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 15 : 11 - 15 : 10 10 - 9 9 - 8 ایام هفته                 شنبه   تحلیل آماری .. گردشی زوج       حقوق و قوانین روستایی     یکشنبه   روشهای تحقیق گردشی فرد         مدیریت نهادهای محلی در ...   دوشنبه             دیدگاهها و نظریه های برنامه ریزی و ..   سه ­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه       ژئومورفولوژی و آمایش محیط         16:45-17:45 15:45-16:45 14:30-15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 15 : 11 - 15 : 10 10 - 9 9 - 8 ایام هفته                 شنبه اندیشه های نظری در جغرافیا     ژئو و سنگ شناسی     سنجش از دور و GIS  پیشرفته   یکشنبه ژئو و رسوبات سطحی   ژئو و محوطه های فرهنگی           دوشنبه                 سه­ شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه  جغرافیا ( تحصیلات تکمیلی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

 

رشته آب و هوا شناسی

 

17:15-18:45

15:45-17:15

14:30-15:30

13:30-15

11:15-12:15

15:11-15:10

10-9

9-8

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی

گردشی زوج

*********************

روشهای پیشرفته آماری د آب و هواشناسی

 گردشی فرد

 

آب و هواشناسی سلامت

 

نظریه ها و روشهای پیشرفته

 

 

سه­ شنبه

 

 

روش های پیشرفته آماری

 

 

تحلیل فضایی داده ها

 

 

هیدرو اقلیم

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

مدیریت توسعه پایدار روستایی

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30-15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

15:11-15:10

10-9

9-8

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

تحلیل آماری ..

گردشی زوج

 

 

 

حقوق و قوانین روستایی

 

 

یکشنبه

 

روشهای تحقیق گردشی فرد

 

 

 

 

مدیریت نهادهای محلی در ...

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

دیدگاهها و نظریه های برنامه ریزی و ..

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

ژئومورفولوژی و آمایش محیط     

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30-15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

15:11-15:10

10-9

9-8

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

اندیشه های نظری در جغرافیا

 

 

ژئو و سنگ شناسی

 

 

سنجش از دور و GIS  پیشرفته

 

یکشنبه

ژئو و رسوبات سطحی

 

ژئو و محوطه های فرهنگی

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه