کلاس های آنلاین گروه حقوق تاریخ باستان شناسی ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه  حقوق تاریخ و باستان شناسی  ( کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید       رشته حقوق   16:45 - 17:45 15:45 - 16:45 14:30 - 15:30 13:30 - 14:30 11:15 - 12:15 10:15:11:15 9 - 10 8 - 9 ایام هفته                 شنبه   فارسی عمومی(گردشی)   حقوق مدتی1       مقدمه علم حقوق یکشنبه   حقوق بین الملل عمومی1   تفسیر موضوعی (خواهران) ******************** تفسیر موضوعی (برادران)       تفسیر موضوعی خواهران (گروه 2) دوشنبه   زبان عمومی (گردشی) فارسی عمومی(ثابت) مهارت زندگی         سه ­شنبه       زبان عمومی (ثابت) کلیات حقوق جزا       چهارشنبه                 پنج شنبه       تاریخ اسلام   16:45 - 17:45 15:45 - 16:45 14:30 - 15:30 13:30 - 14:30 11:15 - 12:15 10:15:11:15 9 - 10 8 - 9 ایام هفته       تاریخ جزیره العرب     تاریخ در قرآن مهارت زندگی شنبه       قرائت متون تاریخی به زبان فارسی     تقویم و روش های زمان نگاری   یکشنبه       تاریخ عصر نبوت       کلیات تاریخ دوشنبه       کلیات تاریخ تمدن ایران باستان     ماخذ شناسی تاریخ اسلام تاریخ خلفای نخستین اسلامی سه­ شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه        

کلاسهای آنلاین گروه  حقوق تاریخ و باستان شناسی  ( کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 


 

 

رشته حقوق

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15:11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

فارسی عمومی(گردشی)

 

حقوق مدتی1

 

 

 

مقدمه علم حقوق

یکشنبه

 

حقوق بین الملل عمومی1

 

تفسیر موضوعی (خواهران)

********************

تفسیر موضوعی (برادران)

 

 

 

تفسیر موضوعی خواهران (گروه 2)

دوشنبه

 

زبان عمومی (گردشی)

فارسی عمومی(ثابت)

مهارت زندگی

 

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

زبان عمومی (ثابت)

کلیات حقوق جزا

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

تاریخ اسلام

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15:11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

تاریخ جزیره العرب

 

 

تاریخ در قرآن

مهارت زندگی

شنبه

 

 

 

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی

 

 

تقویم و روش های زمان نگاری

 

یکشنبه

 

 

 

تاریخ عصر نبوت

 

 

 

کلیات تاریخ

دوشنبه

 

 

 

کلیات تاریخ تمدن ایران باستان

 

 

ماخذ شناسی تاریخ اسلام

تاریخ خلفای نخستین اسلامی

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه