کلاس های آنلاین گروه حقوق تاریخ و باستان شناسی ( تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه حقوق، تاریخ و باستان شناسی ( تحصیلات تکمیلی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     رشته حقوق   16:45 - 17:45 15:45 - 16:45 14:30 - 15:30 13:30 - 14:30 11:15 - 12:15 10:15:11:15 9 - 10 8 - 9 ایام هفته   متون حقوقی             شنبه متون فقه         حقوق تجارت بین الملل     یکشنبه حقوق بین الملل خصوصی سمینار           متون فقه (گردشی ارشد) دوشنبه                 سه­ شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه     تاریخ ایران اسلامی     16:45 - 17:45 15:45 - 16:45 14:30  -  15:30 13:30 - 14:30 11:15 - 12:15 10:15:11:15 9 - 10 8 - 9 ایام هفته       نقد و بررسی متون تاریخی قرائت متون تاریخی به زبان انگلیسی         شنبه       قرائت متون تاریخی به زبان انگلیسی     نقد و بررسی تاریخ ایران از ظهور عباسی تا سقوط بغداد نقد و بررسی تاریخ ایران ازسقوط ساسانیان تا ظهور خلافت عباسی یکشنبه                 دوشنبه                 سه ­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه     رشته باستان شناسی 16:45 - 17:45 15:45 - 16:45 14:30  -  15:30 13:30 - 14:30 11:15 - 12:15 10:15:11:15 9 - 10 8 - 9 ایام هفته     حفاظت آثار باستانی وتاریخی شناخت سکه ها مهره ها و الواح     تاثیر وتاثر تمدن های پیش باستانی ایران   شنبه             روش کاوش و بررسی آثار باستانی موزه داری یکشنبه                 دوشنبه                 سه­ شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه       تاریخ اسلام   16:45 - 17:45 15:45 - 16:45 14:30 - 15:30 13:30 - 14:30 11:15 - 12:15 10:15:11:15 9 - 10 8 - 9 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه       سیره علوی       تاریخ ملل و نحل دوشنبه   سیره نبوی   بررسی جنبش های مردمی یکصد سال اخیر       قرائت متون تاریخی به زبان عربی سه­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه حقوق، تاریخ و باستان شناسی ( تحصیلات تکمیلی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

رشته حقوق

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15:11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

متون حقوقی

 

 

 

 

 

 

شنبه

متون فقه

 

 

 

 

حقوق تجارت بین الملل

 

 

یکشنبه

حقوق بین الملل خصوصی

سمینار

 

 

 

 

 

متون فقه (گردشی ارشد)

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

تاریخ ایران اسلامی 

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15:11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

نقد و بررسی متون تاریخی

قرائت متون تاریخی به زبان انگلیسی

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

قرائت متون تاریخی به زبان انگلیسی

 

 

نقد و بررسی تاریخ ایران از ظهور عباسی تا سقوط بغداد

نقد و بررسی تاریخ ایران ازسقوط ساسانیان تا ظهور خلافت عباسی

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

رشته باستان شناسی

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15:11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

حفاظت آثار باستانی وتاریخی

شناخت سکه ها مهره ها و الواح

 

 

تاثیر وتاثر تمدن های پیش باستانی ایران

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

روش کاوش و بررسی آثار باستانی

موزه داری

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

تاریخ اسلام

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15:11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

سیره علوی

 

 

 

تاریخ ملل و نحل

دوشنبه

 

سیره نبوی

 

بررسی جنبش های مردمی یکصد سال اخیر

 

 

 

قرائت متون تاریخی به زبان عربی

سه­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه