کلاس های آنلاین گروه روانشناسی ( کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه روانشناسی ( کارشناسی ارشد)   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     رشته روانشناسی عمومی 18:45-17:45 16:45-17:45 15:45-16:45 16:30-15:30 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته روانشناسی عمومی(گردشی)     روانشناسی عمومی     پسیکولوژی ونوروپسیکولوژی       شنبه         روشهای آماری پیشرفته(گردشی)     انگیزش وهیجان   روشهای آماری پیشرفته   یکشنبه       نظریه های شخصیت             دوشنبه                     سه ­شنبه                     چهارشنبه                     پنج شنبه       رشته روانشناسی تربیتی 18:45-17:45 16:45-17:45 15:45-16:45 16:30-15:30 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته         کاربرد روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت       بنیاد های فلسفی نظریه های تربیتی   شنبه             شیوه های اصلاح رفتاری -شناختی     روانشناسی یادگیری و انگیزش یکشنبه                   کاربرد نظریه های تحولی دوشنبه                     سه­ شنبه                     چهارشنبه                     پنج شنبه      

کلاسهای آنلاین گروه روانشناسی ( کارشناسی ارشد)

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

رشته روانشناسی عمومی

18:45-17:45

16:45-17:45

15:45-16:45

16:30-15:30

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

روانشناسی عمومی(گردشی)

 

 

روانشناسی عمومی

 

 

پسیکولوژی ونوروپسیکولوژی

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

روشهای آماری پیشرفته(گردشی)

 

 

انگیزش وهیجان

 

روشهای آماری پیشرفته

 

یکشنبه

 

 

 

نظریه های شخصیت

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

رشته روانشناسی تربیتی

18:45-17:45

16:45-17:45

15:45-16:45

16:30-15:30

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

کاربرد روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت

 

 

 

بنیاد های فلسفی نظریه های تربیتی

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

شیوه های اصلاح رفتاری -شناختی

 

 

روانشناسی یادگیری و انگیزش

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرد نظریه های تحولی

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه