کلاس های آنلاین گروه ریاضی (کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه ریاضی (کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید        ریاضیات و کاربردها   ایام هفته 9 – 8 10 - 9 11:15 – 10:15 12:15 – 15: 11 14:30 – 13:30 15:30 – 14:30 16:45 – 15:45 17:45 – 16:45 شنبه   ریاضی 1 (فرد)   مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی     فارسی عمومی   یکشنبه ریاضی 1       مبانی ریاضی       دوشنبه   ریاضی 1               سه شنبه ریاضی 1    مبانی ریاضی       مهارتهای زندگی دانشجویی   چهارشنبه فارسی عمومی (گردشی)           مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی   پنجشنبه                       علوم کامپیوتر   ایام هفته 9 – 8 10 - 9 11:15 – 10:15 12:15 – 15: 11 14:30 – 13:30 15:30 – 14:30 16:45 – 15:45 17:45 – 16:45 شنبه فارسی عمومی زوج ریاضی 1 (هفته های  فرد)             یکشنبه ریاضی 1     مبانی ریاضی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی       دوشنبه   ریاضی 1 )حل تمرین(             سه شنبه ریاضی 1           مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی   چهارشنبه فارسی عمومی  ثابت       مبانی علوم ریاضی   مهارت های زندگی دانشجویی   پنجشنبه                          

کلاسهای آنلاین گروه ریاضی (کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

  ریاضیات و کاربردها

 

ایام هفته

9 – 8

10 - 9

11:15 – 10:15

12:15 – 15: 11

14:30 – 13:30

15:30 – 14:30

16:45 – 15:45

17:45 – 16:45

شنبه

 

ریاضی 1

(فرد)

 

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

 

 

فارسی عمومی

 

یکشنبه

ریاضی 1

 

 

 

مبانی ریاضی

 

 

 

دوشنبه

 
 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

ریاضی 1 

 

مبانی ریاضی

 

 

 

مهارتهای زندگی دانشجویی

 

چهارشنبه

فارسی عمومی

(گردشی)

 

 

 

 

 

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم کامپیوتر

 

ایام هفته

9 – 8

10 - 9

11:15 – 10:15

12:15 – 15: 11

14:30 – 13:30

15:30 – 14:30

16:45 – 15:45

17:45 – 16:45

شنبه

فارسی عمومی

زوج

ریاضی 1

(هفته های  فرد)

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

ریاضی 1

 

 

مبانی ریاضی

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

ریاضی 1

 

 

 

 

 

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

 

چهارشنبه

فارسی عمومی 

ثابت

 

 

 

مبانی علوم ریاضی

 

مهارت های زندگی دانشجویی

 

پنجشنبه