کلاس های آنلاین گروه ریاضی( کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه ریاضی (کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     علوم کامپیوتر ایام هفته 9 – 8 10 - 9 11:15 – 10:15 12:15 – 11: 15 14:30 – 13:30 15:30 – 14:30 16:45 – 15:45 17:45 – 16:45 شنبه             محاسبات ماتریسی   یکشنبه             تحقیق پیشرفته   دوشنبه                 سه شنبه             تحقیق پیشرفته   چهارشنبه     محاسبات ماتریسی           پنجشنبه                     معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی ایام هفته 9 – 8 10 - 9 11:15 – 10:15 12:15 – 11: 15 14:30 – 13:30 15:30 – 14:30 16:45 – 15:45 17:45 – 16:45 شنبه     معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی 1           یکشنبه             سیستم های دینامیکی 1   دوشنبه             معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی 1   سه شنبه         سیستم های دینامیکی 1       چهارشنبه                 پنجشنبه                     گرایش تحقیق ایام هفته 9 – 8 10 - 9 11:15 – 10:15 12:15 – 11: 15 14:30 – 13:30 15:30 – 14:30 16:45 – 15:45 17:45 – 16:45 شنبه     آنالیز عددی پیشرفته           یکشنبه             تحقیق پیشرفته   دوشنبه         آنالیز عددی پیشرفته       سه شنبه             تحقیق پیشرفته   چهارشنبه                 پنجشنبه                     گرایش جبر و آنالیز ایام هفته 9 – 8 10 - 9 11:15 – 10:15 12:15 – 11: 15 14:30 – 13:30 15:30 – 14:30 16:45 – 15:45 17:45 – 16:45 شنبه         آنالیز حقیقی   جبر پیشرفته   یکشنبه                 دوشنبه         آنالیز حقیقی   جبر پیشرفته   سه شنبه                 چهارشنبه                 پنجشنبه                            

کلاسهای آنلاین گروه ریاضی (کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

علوم کامپیوتر

ایام هفته

9 – 8

10 - 9

11:15 – 10:15

12:15 – 11: 15

14:30 – 13:30

15:30 – 14:30

16:45 – 15:45

17:45 – 16:45

شنبه

 

 

 

 

 

 

محاسبات ماتریسی

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

تحقیق پیشرفته

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

تحقیق پیشرفته

 

چهارشنبه

 

 

محاسبات ماتریسی

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

ایام هفته

9 – 8

10 - 9

11:15 – 10:15

12:15 – 11: 15

14:30 – 13:30

15:30 – 14:30

16:45 – 15:45

17:45 – 16:45

شنبه

 

 

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی 1

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی 1

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرایش تحقیق

ایام هفته

9 – 8

10 - 9

11:15 – 10:15

12:15 – 11: 15

14:30 – 13:30

15:30 – 14:30

16:45 – 15:45

17:45 – 16:45

شنبه

 

 

آنالیز عددی پیشرفته

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

آنالیز عددی پیشرفته

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

تحقیق پیشرفته

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرایش جبر و آنالیز

ایام هفته

9 – 8

10 - 9

11:15 – 10:15

12:15 – 11: 15

14:30 – 13:30

15:30 – 14:30

16:45 – 15:45

17:45 – 16:45

شنبه

 

 

 

 

آنالیز حقیقی

 

جبر پیشرفته

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

آنالیز حقیقی

 

جبر پیشرفته

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه