کلاس های آنلاین گروه زبان انگلیسی (دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات انگلیسی ( دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     زبانشناسی همگانی   16:45 تا 17:45 15:45 تا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه                 دوشنبه نظریه ­های نحوی د.تفکری     جامعه ­شناسی د.صابری         سه ­شنبه   روانشناسی زبان د.قیطوری   ­نظریه های صرف د.تفکری         چهارشنبه                 پنج شنبه       آموزش زبان انگلیسی   16:45 تا 17:45 15:45 تا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه       تحلیل کلام د.ویسی       تحقیق در آموزش د.یوسفی دوشنبه   یادگیری زبان د.عبادی   تربیت معلم د.مرادخانی         سه­ شنبه                 چهارشنبه                   پنج شنبه        

کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات انگلیسی ( دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

زبانشناسی همگانی

 

16:45 تا 17:45

15:45 تا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

نظریه ­های نحوی

د.تفکری

 

 

جامعه ­شناسی

د.صابری

 

 

 

 

سه ­شنبه

 

روانشناسی زبان

د.قیطوری

 

­نظریه های صرف

د.تفکری

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی

 

16:45 تا 17:45

15:45 تا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

تحلیل کلام

د.ویسی

 

 

 

تحقیق در آموزش د.یوسفی

دوشنبه

 

یادگیری زبان د.عبادی

 

تربیت معلم د.مرادخانی

 

 

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه