کلاس های آنلاین گروه زبان و ادبیات انگلیسی (کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات انگلیسی (کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     گرایش آموزش زبان انگلیسی   16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته گفت و شنود(1) د.قادری         فنون یادگیری  خانم تابعی   خواندن(1) د.ویسی شنبه   مهارتهای زندگی   دستور نگارش(1) د.فتاحی         یکشنبه   خواندن(1) د.ویسی   تفسیر موضوعی (خواهران) آقای زندی         دوشنبه   دستور نگارش(1) د.فتاحی گفت و شنود(1) د.قادری           سه­ شنبه               تفسیر موضوعی (برادران) آقای زندی چهارشنبه                 پنج شنبه       گرایش زبان و ادبیات انگلیسی   16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته                 شنبه   مهارتهای زندگی خواندن(1) د.حجاری       گفت و شنود(1) د.صابری     یکشنبه خواندن(1) د.حجاری               دوشنبه   گفت و شنود(1) د.صابری     دستور نگارش(1) د.فتاحی فنون یادگیری خانم تابعی       سه­ شنبه       فنون یادگیری  خانم تابعی   دستور نگارش(1) د.فتاحی     تفسیر موضوعی ( برادران) آقای زندی ************************* تفسیر موضوعی (خواهران) آقای فتحی­مجد چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات انگلیسی (کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

گرایش آموزش زبان انگلیسی

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

گفت و شنود(1) د.قادری

 

 

 

 

فنون یادگیری

 خانم تابعی

 

خواندن(1) د.ویسی

شنبه

 

مهارتهای زندگی

 

دستور نگارش(1) د.فتاحی

 

 

 

 

یکشنبه

 

خواندن(1) د.ویسی

 

تفسیر موضوعی (خواهران)

آقای زندی

 

 

 

 

دوشنبه

 

دستور نگارش(1) د.فتاحی

گفت و شنود(1) د.قادری

 

 

 

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

تفسیر موضوعی (برادران)

آقای زندی

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

گرایش زبان و ادبیات انگلیسی

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

مهارتهای زندگی

خواندن(1)

د.حجاری

 

 

 

گفت و شنود(1)

د.صابری

 

 

یکشنبه

خواندن(1)

د.حجاری

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

گفت و شنود(1)

د.صابری

 

 

دستور نگارش(1)

د.فتاحی

فنون یادگیری

خانم تابعی

 

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

فنون یادگیری

 خانم تابعی

 

دستور نگارش(1)

د.فتاحی

 

 

تفسیر موضوعی ( برادران)

آقای زندی

*************************

تفسیر موضوعی (خواهران)

آقای فتحی­مجد

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه