کلاس های آنلاین گروه زبان و ادبیات فارسی ( کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات فارسی  (کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید       رشته زبان و ادبیات فارسی   16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته       کشف المحجوب و رساله قشیریه   متون نظم1(شاهنامه)     شنبه           مطالعات زبانی در متن   ساخت دستوری زبان فارسی یکشنبه       نظم نثر عربی         دوشنبه                 سه ­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه         رشته زبان و ادبیات فارسی (روایی)   16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه               نظریه ها ونقد ادبی دوشنبه       بلاغت کاربردی   تطور متون نثر فارسی     سه ­شنبه       ماخذشناسی و روش تحقیق در ادبیات روایی   سیر تحول انواع ادبیات روایی     چهارشنبه                 پنج شنبه       رشته زبان و ادبیات فارسی (پایداری)   16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه               نظریه ها ونقد ادبی دوشنبه       بلاغت کاربردی   تطور متون نثر فارسی     سه­ شنبه   مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات پایداری مبانی ادبیات پایداری           چهارشنبه                 پنج شنبه     رشته زبان و ادبیات فارسی (تطبیقی)   16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته   بلاغت کاربردی             شنبه   تاریخچه ادبیات تطبیقی     نظریه ها ونقد ادبی       یکشنبه   مبانی نظری ادبیات تطبیقی   تطور متون نثر فارسی         دوشنبه                 سه ­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات فارسی  (کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

 

رشته زبان و ادبیات فارسی

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

کشف المحجوب و رساله قشیریه

 

متون نظم1(شاهنامه)

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

مطالعات زبانی در متن

 

ساخت دستوری زبان فارسی

یکشنبه

 

 

 

نظم نثر عربی

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

رشته زبان و ادبیات فارسی (روایی)

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

نظریه ها ونقد ادبی

دوشنبه

 

 

 

بلاغت کاربردی

 

تطور متون نثر فارسی

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

ماخذشناسی و روش تحقیق در ادبیات روایی

 

سیر تحول انواع ادبیات روایی

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

رشته زبان و ادبیات فارسی (پایداری)

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

نظریه ها ونقد ادبی

دوشنبه

 

 

 

بلاغت کاربردی

 

تطور متون نثر فارسی

 

 

سه­ شنبه

 

مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات پایداری

مبانی ادبیات پایداری

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

رشته زبان و ادبیات فارسی (تطبیقی)

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

بلاغت کاربردی

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

تاریخچه ادبیات تطبیقی

 

 

نظریه ها ونقد ادبی

 

 

 

یکشنبه

 

مبانی نظری ادبیات تطبیقی

 

تطور متون نثر فارسی

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه