کلاس های آنلاین گروه زیست شناسی ( دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه زیست شناسی (دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   زیست شناسی سلولی و مولکولی   16:45 تا 17:45 15:45 تا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه             فرایندهای سلولی و مولکولی در یوکاریوتها   زیست شناسی و  ژنتیک سلولهای بنیادی دوشنبه       فرایندهای سلولی و مولکولی در یوکاریوتها )گ زوج     فاکتورهای رونویسی انکوژنیک   سه­ شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه     رشته بیوسیستماتیک جانوری   16:45 تا 17:45 15:45 تا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11 :15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته     جغرافیای زیستی تحلیلی           شنبه           بیوسیستملتیک مولکولی     یکشنبه       رده بندی های معاصر جانوری         دوشنبه                 سه ­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه     رشته  ریز زیست فناوری   16:45 تا 17:45 15:45 تا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11 :15  تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه       کاربردهای ریززیست فناوری در علوم زیستی           دوشنبه           زیست فناوری گیاهی     سه ­شنبه           فناوری اطلاعات در ریززیست فناوری     چهارشنبه                 پنج شنبه     رشته  فیزیولوژی گیاهی   16:45 تا 17:45 15:45 تا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11 :15  تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته           متابولیسم گیاهی پیشرفته     شنبه           زیست فناوری و مهندسی ژنتیک گیاهی     یکشنبه                 دوشنبه                 سه ­شنبه                فیزیولوژی جذب در گیاهان   چهارشنبه                 پنج شنبه      رشته  بیوشیمی   16:45 تا 17:45 15:45 تا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11 :15  تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته                 شنبه               طراحی مهارکنندگان آنزیمها یکشنبه       آنزیم شناسی   مباحث پیشرفته در پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک      دوشنبه   مکانیسم عمل آنزیمها             سه ­شنبه                   چهارشنبه                 پنج شنبه     

کلاسهای آنلاین گروه زیست شناسی (دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 


زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

16:45 تا 17:45

15:45 تا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

فرایندهای سلولی ومولکولی در یوکاریوتها 

زیست شناسی و  ژنتیک سلولهای بنیادی

دوشنبه

 

 

 

فرایندهای سلولی و مولکولی در

یوکاریوتها )گ زوج

 

 

فاکتورهای رونویسی

انکوژنیک

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 


رشته بیوسیستماتیک جانوری

 

16:45 تا 17:45

15:45 تا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

جغرافیای زیستی تحلیلی

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

بیوسیستملتیک مولکولی

 

 

یکشنبه

 

 

 

رده بندی های معاصر جانوری

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 


رشته ریز زیست فناوری

 

16:45 تا 17:45

15:45 تا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

زیست فناوری گیاهی

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

رشته فیزیولوژی گیاهی

 

16:45 تا 17:45

15:45 تا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

 

 

متابولیسم گیاهی پیشرفته

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه 

 

 

رشته بیوشیمی

 

16:45 تا 17:45

15:45 تا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

طراحی مهارکنندگان آنزیمها

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

مکانیسم عمل آنزیمها

 

 

 

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه