کلاس های آنلاین گروه علم اطلاعات و دانش شناسی


کلاسهای آنلاین گروه علم اطلاعات و دانش شناسی  (تمامی مقاطع )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   19:45- 20:45 18:45- 19:45 17:45- 18:45 16:30-17:30 15:30-16:30 14:30 - 15:30 13:15-14:15 12:15-13:15 11:15-12:15 11-10 9-10 8-9 ایام هفته       روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی   کارگاه رایانه     نظام های سنجش علم، فناوری     مبانی علم سنجی   شنبه     نمایه سازی و نمایه های موضوعی   آمار مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی   پایگاه های اطلاعاتی علم سنجی           مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی   یکشنبه     ربان انگلیسی عمومی ربان انگلیسی عمومی آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی         مبانی ارتباط شناسی       دوشنبه     مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی ساختمان و تجهیزات کتابخانه     کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی           اندیشه اسلامی 1 خواهران (گروه 20) *************** اندیشه اسلامی 1 برادران (گروه 24) سه ­شنبه                 روشهای بازنمایی اطلاعات   ارزشیابی نظامها و خدمات اطلاعاتی   چهارشنبه                         پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه علم اطلاعات و دانش شناسی  (تمامی مقاطع )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

19:45-

20:45

18:45-

19:45

17:45-

18:45

16:30-17:30

15:30-16:30

14:30 - 15:30

13:15-14:15

12:15-13:15

11:15-12:15

11-10

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی

 

کارگاه رایانه

 

 

نظام های سنجش علم، فناوری

 

 

مبانی علم سنجی

 

شنبه

 

 

نمایه سازی و نمایه های موضوعی

 

آمار مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی

 

پایگاه های اطلاعاتی علم سنجی

 

 

 

 

 

مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی

 

یکشنبه

 

 

ربان انگلیسی عمومی

ربان انگلیسی عمومی

آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

 

 

مبانی ارتباط شناسی

 

 

 

دوشنبه

 

 

مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

 

 

کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

 

 

 

 

 

اندیشه اسلامی 1

خواهران (گروه 20)

***************

اندیشه اسلامی 1

برادران (گروه 24)

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

روشهای بازنمایی اطلاعات

 

ارزشیابی نظامها و خدمات اطلاعاتی

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه