کلاس های انلاین گروه علوم سیاسی ( کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه علوم سیاسی (کارشناسی ارشد ) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید       رشته روابط بین الملل    19:45-18:45 1 7 :45-1 8:45 15:30-16:30 14:30 - 15:30 13:30-14:30 12:15-13:15 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته                     شنبه                     یکشنبه       روش وپژوهش در روابط بین الملل           سیاست خارجی تطبیقی دوشنبه   تئوریهای روابط بین الملل گردشی زوج   تئوریهای روابط بین الملل   انرژی وسیاست جهان         سه ­شنبه                     چهارشنبه                     پنج شنبه       رشته علوم سیاسی   19:45-18:45 1 7 :45-1 8:45 15:30-16:30 14:30 - 15:30 13:30-14:30 12:15-13:15 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته                     شنبه                   روش تحقیق در علوم سیاسی یکشنبه   کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم                 دوشنبه   فقه سیاسی گردشی فرد فقه سیاسی     سمینار تحولات سیاسی ایران از 24تا 57         سه­ شنبه                     چهارشنبه                     پنج شنبه       رشته مطالعات منطقه ای   19:45-18:45 1 7 :45-1 8:45 15:30-16:30 14:30 - 15:30 13:30-14:30 12:15-13:15 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته                     شنبه                     یکشنبه                     دوشنبه     زبان عربی مقدماتی   نظریه های روابط بین الملل وجهانی شدن       روش وپژوهش در مطالعات منطقه ای   سه­شنبه             تاریخ سیاسی واجتماعی خاورمیانه   روابط ایران وکشور های خاورمیانه وشمال آفریقا   چهارشنبه                     پنج شنبه       رشته جامعه شناسی انقلاب   19:45-18:45 1 7 :45-1 8:45 15:30-16:30 14:30 - 15:30 13:30-14:30 12:15-13:15 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته روش تحقیق گردشی زوج     روش تحقیق     زندگی علمی سیاسی امام خمینی       شنبه                 نظریه های انقلاب با تأکید بررویکرد جامعه شناختی(گردشی)   یکشنبه   نظریه های انقلاب با تأکید بررویکرد جامعه شناختی فلسفه سیاسی               دوشنبه                     سه ­شنبه                     چهارشنبه                     پنج شنبه      

کلاسهای آنلاین گروه علوم سیاسی (کارشناسی ارشد )

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

 

رشته روابط بین الملل 

 

19:45-18:45

17:45-18:45

15:30-16:30

14:30 - 15:30

13:30-14:30

12:15-13:15

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

روش وپژوهش در روابط بین الملل

 

 

 

 

 

سیاست خارجی تطبیقی

دوشنبه

 

تئوریهای روابط بین الملل گردشی زوج

 

تئوریهای روابط بین الملل

 

انرژی وسیاست جهان

 

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

رشته علوم سیاسی

 

19:45-18:45

17:45-18:45

15:30-16:30

14:30 - 15:30

13:30-14:30

12:15-13:15

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش تحقیق در علوم سیاسی

یکشنبه

 

کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

فقه سیاسی گردشی فرد

فقه سیاسی

 

 

سمینار تحولات سیاسی ایران از 24تا 57

 

 

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

رشته مطالعات منطقه ای

 

19:45-18:45

17:45-18:45

15:30-16:30

14:30 - 15:30

13:30-14:30

12:15-13:15

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

زبان عربی مقدماتی

 

نظریه های روابط بین الملل وجهانی شدن

 

 

 

روش وپژوهش در مطالعات منطقه ای

 

سه­شنبه

 

 

 

 

 

 

تاریخ سیاسی واجتماعی خاورمیانه

 

روابط ایران وکشور های خاورمیانه وشمال آفریقا

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

رشته جامعه شناسی انقلاب

 

19:45-18:45

17:45-18:45

15:30-16:30

14:30 - 15:30

13:30-14:30

12:15-13:15

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

روش تحقیق

گردشی زوج

 

 

روش تحقیق

 

 

زندگی علمی سیاسی امام خمینی

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریه های انقلاب با تأکید بررویکرد جامعه شناختی(گردشی)

 

یکشنبه

 

نظریه های انقلاب با تأکید بررویکرد جامعه شناختی

فلسفه سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه