کلاس های انلاین گروه فیزیک (کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه فیزیک (کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     رشته  ( ذرات بنیادی  )   مقطع تحصیلی کارشناسی   ارشد نام درس نام استاد ساعات ارائه درس در سامانه LMS موضوعات ویژه 1 دکتر محمد راستی شنبه فرد 11:15- 10:15 چهارشنبه 10 - 9 مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 دکتر غلامرضا برون شنبه 14:30 – 13:30 سه شنبه 11:15 – 10:15   الکترودینامیک پیشرفته 1 دکتر اردشیر رابعی دوشنبه 15:30 – 14:30 سه شنبه 9 - 8         رشته  ( فوتونیک  )   مقطع تحصیلی کارشناسی   ارشد نام درس نام استاد ساعات ارائه درس در سامانه LMS فوتونیک1 دکتر طیبه ناصری یکشنبه 12:15- 11:15 سه شنبه 12:15 – 11:15 فرد مکانیک کوانتوم پیشرفته دکتر محمد راستی ویس یکشنبه 10 – 9 سه شنبه 9 - 8 لیزر پیشرفته دکتر نادر دانش فر شنبه فرد 14:30 – 13:30 دوشنبه 14:30 – 13:30       رشته  ( هسته ای )   مقطع تحصیلی کارشناسی   ارشد نام درس نام استاد ساعات ارائه درس در سامانه LMS   مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 دکتر حمزه موسوی یکشنبه 12:15 – 11:15 سه شنبه 15:30 – 14:30   الکترودینامیک پیشرفته 1 دکتر کیومرث منصوری یکشنبه 15:30 – 14:30 چهارشنبه 16:45 – 15:45   فیزیک هسته ای پیشرفته دکتر بیتا رضایی دوشنبه 9- 8 زوج چهارشنبه 14:30 – 13:30         رشته  ( ماده چگال  )   مقطع تحصیلی کارشناسی   ارشد نام درس نام استاد ساعات ارائه درس در سامانه LMS   مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 دکتر غلامرضا برون شنبه 14:30 – 13:30 سه شنبه 11:30 – 10:30   الکترودینامیک پیشرفته 1 دکتر اردشیر رابعی دوشنبه 15:30 – 14:30 سه شنبه 9 – 8     فیزیک محاسباتی     دکتر حامد رضانیا چهارشنبه 12:15- 11:15       رشته ( هواشناسی )   مقطع تحصیلی کارشناسی   ارشد نام درس نام استاد ساعات ارائه درس در سامانه LMS   دینامیک شاره های ژئوفیزیکی دکتر جلیل صحرایی یکشنبه 11:15 – 10:15 سه شنبه 15:30 – 14:30 فرد   مدل سازی جو و اقیانوس 1 دکتر ابوالفضل نیستانی یکشنبه 14:30 – 13:30 سه شنبه 11:15 –10:15   فیزیک جو دکتر جلیل صحرایی دوشنبه 30/14 – 30/13زوج چهارشنبه 15:30 – 14:30       رشته ( گرانش و کیهان شناسی  )   مقطع تحصیلی کارشناسی   ارشد نام درس نام استاد ساعات ارائه درس در سامانه LMS   مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 دکتر حمزه موسوی یکشنبه 12:15 – 11:15 سه شنبه 15:30 – 14:30   الکترودینامیک پیشرفته 1 دکتر اردشیر رابعی دوشنبه 15:30 – 14:30 سه شنبه 9 – 8   گرانش1 دکتر محسن دهقانی کاظمی شنبه 9 – 8 دوشنبه 10 – 9زوج         گرایش نانو فیزیک   مقطع تحصیلی کارشناسی    ارشد نام درس نام استاد ساعات ارائه درس در سامانه  LMS مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 دکتر حمزه موسوی یکشنبه 12:15 – 11:15 سه شنبه 15:30 – 14:30 الکترودینامیک پیشرفته 1 دکتر کیومرث منصوری یکشنبه 15:30 – 14:30 چهارشنبه 16:45 – 15:45 فیزیک محاسباتی دکتر حامد رضانیا چهارشنبه 12:15- 11:15        

کلاسهای آنلاین گروه فیزیک (کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

رشته  (ذرات بنیادی )

 

مقطع تحصیلی کارشناسی  ارشد

نام درس

نام استاد

ساعات ارائه درس در سامانه LMS

موضوعات ویژه 1

دکتر محمد راستی

شنبه فرد 11:15- 10:15

چهارشنبه 10 - 9

مکانیک کوانتوم پیشرفته 1

دکتر غلامرضا برون

شنبه 14:30 – 13:30

سه شنبه 11:15 – 10:15

 

الکترودینامیک پیشرفته 1

دکتر اردشیر رابعی

دوشنبه 15:30 – 14:30

سه شنبه 9 - 8

 
 
 

 

رشته  (فوتونیک )

 

مقطع تحصیلی کارشناسی  ارشد

نام درس

نام استاد

ساعات ارائه درس در سامانه LMS

فوتونیک1

دکتر طیبه ناصری

یکشنبه 12:15- 11:15

سه شنبه 12:15 – 11:15 فرد

مکانیک کوانتوم پیشرفته

دکتر محمد راستی ویس

یکشنبه 10 – 9

سه شنبه 9 - 8

لیزر پیشرفته

دکتر نادر دانش فر

شنبه فرد 14:30 – 13:30

دوشنبه 14:30 – 13:30

 

 

 

رشته  (هسته ای)

 

مقطع تحصیلی کارشناسی  ارشد

نام درس

نام استاد

ساعات ارائه درس در سامانه LMS

 

مکانیک کوانتوم پیشرفته 1

دکتر حمزه موسوی

یکشنبه 12:15 – 11:15

سه شنبه 15:30 – 14:30

 

الکترودینامیک پیشرفته 1

دکتر کیومرث منصوری

یکشنبه 15:30 – 14:30

چهارشنبه 16:45 – 15:45

 

فیزیک هسته ای پیشرفته

دکتر بیتا رضایی

دوشنبه 9- 8 زوج

چهارشنبه 14:30 – 13:30

 

 

 

 

رشته  (ماده چگال )

 

مقطع تحصیلی کارشناسی  ارشد

نام درس

نام استاد

ساعات ارائه درس در سامانه LMS

 

مکانیک کوانتوم پیشرفته 1

دکتر غلامرضا برون

شنبه 14:30 – 13:30

سه شنبه 11:30 – 10:30

 

الکترودینامیک پیشرفته 1

دکتر اردشیر رابعی

دوشنبه 15:30 – 14:30

سه شنبه 9 – 8

 

 

فیزیک محاسباتی

 

 

دکتر حامد رضانیا

چهارشنبه 12:15- 11:15

 

 

 

رشته (هواشناسی)

 

مقطع تحصیلی کارشناسی  ارشد

نام درس

نام استاد

ساعات ارائه درس در سامانه LMS

 

دینامیک شاره های ژئوفیزیکی

دکتر جلیل صحرایی

یکشنبه 11:15 – 10:15

سه شنبه 15:30 – 14:30 فرد

 

مدل سازی جو و اقیانوس 1

دکتر ابوالفضل نیستانی

یکشنبه 14:30 – 13:30

سه شنبه 11:15 –10:15

 

فیزیک جو

دکتر جلیل صحرایی

دوشنبه 30/14 – 30/13زوج

چهارشنبه 15:30 – 14:30

 

 

 

رشته (گرانش و کیهان شناسی )

 

مقطع تحصیلی کارشناسی  ارشد

نام درس

نام استاد

ساعات ارائه درس در سامانه LMS

 

مکانیک کوانتوم پیشرفته 1

دکتر حمزه موسوی

یکشنبه 12:15 – 11:15

سه شنبه 15:30 – 14:30

 

الکترودینامیک پیشرفته 1

دکتر اردشیر رابعی

دوشنبه 15:30 – 14:30

سه شنبه 9 – 8

 

گرانش1

دکتر محسن دهقانی کاظمی

شنبه 9 – 8

دوشنبه 10 – 9زوج

 

 

 

 

گرایش نانو فیزیک

 

مقطع تحصیلی کارشناسی  ارشد

نام درس

نام استاد

ساعات ارائه درس در سامانه LMS

مکانیک کوانتوم پیشرفته 1

دکتر حمزه موسوی

یکشنبه 12:15 – 11:15

سه شنبه 15:30 – 14:30

الکترودینامیک پیشرفته 1

دکتر کیومرث منصوری

یکشنبه 15:30 – 14:30

چهارشنبه 16:45 – 15:45

فیزیک محاسباتی

دکتر حامد رضانیا

چهارشنبه 12:15- 11:15