کلاس های آنلاین گروه مهندسی آب ( کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی آب - کشاورزی (کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     گرایش سازه های آبی ایام هفته 10-9 12:15-11:15 15-14 17:15-16:15 18:15-17:15 شنبه       مدل های فیزیکی و هیدرولیکی1 هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی یکشنبه طراحی سازه های آبی تکمیلی ریاضیات مهندسی بهینه سازی شبکه های انتقال و توزیع آب     دوشنبه         ریاضیات مهندسی     گرایش آبیاری و زهکشی ایام هفته 10-9 12:15-11:15 15-14 16-15 18:15-17:15 شنبه     آبیاری بارانی رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی   یکشنبه   ریاضیات مهندسی       دوشنبه         ریاضیات مهندسی سه شنبه پدیده انتقال مواد در خاک   زهکشی تکمیلی         گرایش منابع آب  ایام هفته 9-8 10-9 11:15-10:15 15-14 16-15 18:15-17:15 یکشنبه مهندسی منابع آب تکمیلی       مهندسی منابع آب تکمیلی   دوشنبه   سنجش از دور تکمیلی       آبهای زیرزمینی تکمیلی سه شنبه     سنجش از دور تکمیلی       چهارشنبه   آبهای زیرزمینی تکمیلی   ت حلیل سامانه های منابع آب1                  

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی آب - کشاورزی (کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

گرایش سازه های آبی

ایام هفته

10-9

12:15-11:15

15-14

17:15-16:15

18:15-17:15

شنبه

 

 

 

مدل های فیزیکی و هیدرولیکی1

هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی

یکشنبه

طراحی سازه های آبی تکمیلی

ریاضیات مهندسی

بهینه سازی شبکه های انتقال و توزیع آب

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

ریاضیات مهندسی

 

 

گرایش آبیاری و زهکشی

ایام هفته

10-9

12:15-11:15

15-14

16-15

18:15-17:15

شنبه

 

 

آبیاری بارانی

رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی

 

یکشنبه

 

ریاضیات مهندسی

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

ریاضیات مهندسی

سه شنبه

پدیده انتقال مواد در خاک

 

زهکشی تکمیلی

 

 

 

 

گرایش منابع آب 

ایام هفته

9-8

10-9

11:15-10:15

15-14

16-15

18:15-17:15

یکشنبه

مهندسی منابع آب تکمیلی

 

 

 

مهندسی منابع آب تکمیلی

 

دوشنبه

 

سنجش از دور تکمیلی

 

 

 

آبهای زیرزمینی تکمیلی

سه شنبه

 

 

سنجش از دور تکمیلی

 

 

 

چهارشنبه

 

آبهای زیرزمینی تکمیلی

 

تحلیل سامانه های منابع آب1