کلاس های آنلاین گروه مهندسی برق ( تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی برق ( تحصیلات تکمیلی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     مقطع ارشد و دکتری رشته مهندسی پزشکی   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته           پردازش سیگنال های دیجیتال DSP (ز)   سیستم های تصویرگر  پزشکی(ف)   شنبه           مدلسازی سیستم های بیولوژیکی   ابزار دقیق بیو مدیکال   یکشنبه             سیستم های تصویرگر  پزشکی     دوشنبه           ابزار دقیق بیو مدیکال (زوج) ********************* مدلسازی سیستم های بیولوژیکی 01(ف)   پردازش سیگنال های دیجیتال DSP     سه­ شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه       مقطع ارشد و دکتری رشته برق مخابرات - سیستم    16:45-17:45 15:45-16:45 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته     سیستم های مخابرات بی سیم           پردازش سیگنال های دیجیتال پیشرفته       مخابرات طیف گسترده   شنبه             فرآیند های تصادفی (ف)                     یکشنبه                     پردازش سیگنال های دیجیتال پیشرفته   دوشنبه     سیستم های مخابرات بی سیم  (ف)       مخابرات طیف گسترده  (ف)     فرآیند های تصادفی   سه­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه       مقطع ارشد و دکتری رشته برق مخابرات - میدان   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته   روشهای عددی در الکترو مغناطیس         الکترومغناطیس پیشرفته  (ف)   آنتن های مدار چاپی (ز)                 شنبه مدار های فعال ریز  موج                             یکشنبه   آنتن های مدار چاپی     روشهای عددی در الکترو مغناطیس   (ز)               دوشنبه الکترومغناطیس پیشرفته       مدار های فعال ریز  موج   (ز)               سه­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه       مقطع ارشد و دکتری رشته برق قدرت   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته   بررسی حالات گذرا در سیستمهای قدرت(ف)     بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته             شنبه   تئوری جامع ماشین های الکتریکی         طراحی ماشین های الکتریکی (ف) الکترونیک قدرت 1 (ز) یکشنبه الکترونیک قدرت  2(01)       بررسی حالات گذرا در سیستم های قدرت             دوشنبه         بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته (ف ) طراحی ماشین های الکتریکی       الکترونیک قدرت 1   سه ­شنبه   تئوری جامع ماشین های الکتریکی (ز)   الکترونیک قدرت 2 (ز)           چهارشنبه                 پنج شنبه       مقطع ارشد و دکتری رشته الکترونیک   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته   تئوری و فناوری ساخت ابزار های نیم رسانا (ف) **************** الکترونیک نوری (ز)     مدارهای مجتمع خطی (CMOS)           شنبه             مدار ات مجمتمع خیلی فشرده (VLSI)     یکشنبه تئوری و فناوری ساخت ابزار های نیم رسانا       مدارهای مجتمع خطی (CMOS) ************************** مدارهای مجتمع توان پایین (مقطع دکتری ورودی 99) (زوج)         الکترونیک نوری   دوشنبه             مدار ات مجمتمع خیلی فشرده (VLSI) ( ف )     سه­ شنبه       مدارهای مجتمع توان پایین (مقطع دکتری ورودی 99)         چهارشنبه                 پنج شنبه    

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی برق ( تحصیلات تکمیلی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

مقطع ارشد و دکتری رشته مهندسی پزشکی

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

 

پردازش سیگنال های دیجیتالDSP(ز)

 

سیستم های تصویرگر  پزشکی(ف)

 

شنبه

 

 

 

 

 

مدلسازی سیستم های بیولوژیکی

 

ابزار دقیق بیو مدیکال

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

سیستم های تصویرگر  پزشکی

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

ابزار دقیق بیو مدیکال (زوج)

*********************

مدلسازی سیستم های بیولوژیکی 01(ف)

 

پردازش سیگنال های دیجیتالDSP

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

مقطع ارشد و دکتری رشته برق مخابرات - سیستم 

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

سیستم های مخابرات بی سیم

 

 

 

 

 

پردازش سیگنال های دیجیتال پیشرفته

 

 

 

مخابرات طیف گسترده

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

فرآیند های تصادفی (ف)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پردازش سیگنال های دیجیتال پیشرفته

 

دوشنبه

 

 

سیستم های مخابرات بی سیم

 (ف)

 

 

 

مخابرات طیف گسترده

 (ف)

 

 

فرآیند های تصادفی

 

سه­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

مقطع ارشد و دکتری رشته برق مخابرات - میدان

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

روشهای عددی در الکترو مغناطیس

 

 

 

 

الکترومغناطیس پیشرفته  (ف)

 

آنتن های مدار چاپی(ز)

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

مدار های فعال ریز  موج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

آنتن های مدار چاپی

 

 

روشهای عددی در الکترو مغناطیس

 

(ز)

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

الکترومغناطیس پیشرفته

 

 

 

مدار های فعال ریز  موج

 

(ز)

 

 

 

 

 

 

 

سه­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

مقطع ارشد و دکتری رشته برق قدرت

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

بررسی حالات گذرا در سیستمهای قدرت(ف)

 

 

بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

 

 

 

طراحی ماشین های الکتریکی (ف)

الکترونیک قدرت 1(ز)

یکشنبه

الکترونیک قدرت  2(01)

 

 

 

بررسی حالات گذرا در سیستم های قدرت

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته (ف )

طراحی ماشین های الکتریکی

 

 

 

الکترونیک قدرت 1

 

سه ­شنبه

 

تئوری جامع ماشین های الکتریکی (ز)

 

الکترونیک قدرت 2 (ز)

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

مقطع ارشد و دکتری رشته الکترونیک

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

تئوری و فناوری ساخت ابزار های نیم رسانا (ف)

****************

الکترونیک نوری (ز)

 

 

مدارهای مجتمع خطی(CMOS)

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

مدار ات مجمتمع خیلی فشرده (VLSI)

 

 

یکشنبه

تئوری و فناوری ساخت ابزار های نیم رسانا

 

 

 

مدارهای مجتمع خطی(CMOS)

**************************

مدارهای مجتمع توان پایین

(مقطع دکتری ورودی 99)

(زوج)

 

 

 

 

الکترونیک نوری

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

مدار ات مجمتمع خیلی فشرده (VLSI) ( ف )

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

مدارهای مجتمع توان پایین

(مقطع دکتری ورودی 99)

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه