کلاس های آنلاین گروه ژنتیک گیاهی ( کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه ژنتیک گیاهی (کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     ژنتیک و به نژادی گیاهی ایام هفته 9-8 10-9 11:15-10:15 15-14 16-15 17:15-16:15 شنبه ژنتیک کمی   ژنتیک کمی * فرد   به نژادی گیاهی مولکولی عملی   بیومتری یکشنبه   بیومتری سیتوژنتیک گیاهی آزمایشگاه به نژادی گیاهی ...   آزمایشگاه  سیتوژنتیک گیاهی     بیوتکنولوژی ایام هفته 9-8 10-9 11:15-10:15 15-14                      16-15 18:15-17:15 شنبه عملی کشت سلول و بافت گیاهی   کشت سلول و بافت گیاهی روش تحقیق   ژنتیک مولکولی یکشنبه       به نژادی گیاهی پیشرفته     دوشنبه   به نژادی گیاهی پیشرفته* زوج     بیوشیمی پیشرفته        اگرواکولوژی ایام هفته 10-9 12:15-11:15 15-14 16-15 18:15-17:15 دوشنبه پایداری بوم نظام های کشاورزی   روش تحقیق     سه شنبه روش های آماری در علوم کشاورزی*فرد         چهارشنبه روش های آماری در علوم کشاورزی   پایداری بوم نظام های کشاورزی* فرد   اکولوژی چشم انداز ها       اکولوژی گیاهان زراعی ایام هفته 10-9 12:15-11:15 15-14                      17:15-16:15 18:15-17:15 دوشنبه     روش تحقیق اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی   سه شنبه روش های آماری در ...* فرد تولید پایدار گیاهان زراعی     اکولوژی گیاهان زراعی چهارشنبه     عملی روش های آماری در علوم کشاورزی             فیزیولوژی گیاهان زراعی ایام هفته 10-9 12:15-11:15 15-14 16-15                      17:15-16:15 دوشنبه     روش تحقیق   اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی سه شنبه روش های آماری در علوم کشاورزی* فرد تولید پایدار گیاهان زراعی       چهارشنبه   عملی روش های آماری در علوم کشاورزی   فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی        

کلاسهای آنلاین گروه ژنتیک گیاهی (کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

ژنتیک و به نژادی گیاهی

ایام هفته

9-8

10-9

11:15-10:15

15-14

16-15

17:15-16:15

شنبه

ژنتیک کمی

 

ژنتیک کمی * فرد

 

به نژادی گیاهی مولکولی

عملی  بیومتری

یکشنبه

 

بیومتری

سیتوژنتیک گیاهی

آزمایشگاه به نژادی گیاهی ...

 

آزمایشگاه  سیتوژنتیک گیاهی

 

 

بیوتکنولوژی

ایام هفته

9-8

10-9

11:15-10:15

15-14

                     16-15

18:15-17:15

شنبه

عملی کشت سلول و بافت گیاهی

 

کشت سلول و بافت گیاهی

روش تحقیق

 

ژنتیک مولکولی

یکشنبه

 

 

 

به نژادی گیاهی پیشرفته

 

 

دوشنبه

 

به نژادی گیاهی پیشرفته* زوج

 

 

بیوشیمی پیشرفته

 

 

 

 اگرواکولوژی

ایام هفته

10-9

12:15-11:15

15-14

16-15

18:15-17:15

دوشنبه

پایداری بوم نظام های کشاورزی

 

روش تحقیق

 

 

سه شنبه

روش های آماری در علوم کشاورزی*فرد

 

 

 

 

چهارشنبه

روش های آماری در علوم کشاورزی

 

پایداری بوم نظام های کشاورزی* فرد

 

اکولوژی چشم انداز ها

 

 
 


اکولوژی گیاهان زراعی

ایام هفته

10-9

12:15-11:15

15-14

                     17:15-16:15

18:15-17:15

دوشنبه

 

 

روش تحقیق

اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی

 

سه شنبه

روش های آماری در ...* فرد

تولید پایدار گیاهان زراعی

 

 

اکولوژی گیاهان زراعی

چهارشنبه

 

 

عملی روش های آماری در علوم کشاورزی

 

 

 
 
 
 
فیزیولوژی گیاهان زراعی

ایام هفته

10-9

12:15-11:15

15-14

16-15

                     17:15-16:15

دوشنبه

 

 

روش تحقیق

 

اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی

سه شنبه

روش های آماری در علوم کشاورزی* فرد

تولید پایدار گیاهان زراعی

 

 

 

چهارشنبه

 

عملی روش های آماری در علوم کشاورزی

 

فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی