کلاس های آنلاین گروه گیاه پزشکی ( کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه گیاه پزشکی  (کارشناسی ارشد ) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     رشته بیماری شناسی گیاهی   ایام هفته 9-8 10-9 11:15-10:15 12:15-11:15 15-14 16-15 17:15-16:15 شنبه               یکشنبه       ویروس شناسی گیاهی     روش­ها و وسایل تحقیق... دوشنبه   روش­ها و وسایل تحقیق..       روش­ها و وسایل تحقیق... ویروس شناسی گیاهی سه شنبه     پروکاریوت­های بیماریزای …   پروکاریوت­های بیماریزای …     چهارشنبه قارچ شناسی تکمیلی           قارچ شناسی تکمیلی     رشته حشره شناسی ایام هفته 9-8 10-9 10-11 12:15-11:15 15-14 17:15-16:15 18:15-17:15 شنبه           اکولوژی حشرات   یکشنبه   اکولوژی حشرات   فیزیولوژی حشرات     فیزیولوژی حشرات دوشنبه         روش­های پژوهش در حشره شناسی   روش­های پژوهش در حشره شناسی سه شنبه     کنه شناسی تکمیلی     کنه شناسی تکمیلی   چهارشنبه   مرفولوژی حشرات   مرفولوژی حشرات          

کلاسهای آنلاین گروه گیاه پزشکی  (کارشناسی ارشد )

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

رشته بیماری شناسی گیاهی

 

ایام هفته

9-8

10-9

11:15-10:15

12:15-11:15

15-14

16-15

17:15-16:15

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

ویروس شناسی گیاهی

 

 

روش­ها و وسایل تحقیق...

دوشنبه

 

روش­ها و وسایل تحقیق..

 

 

 

روش­ها و وسایل تحقیق...

ویروس شناسی گیاهی

سه شنبه

 

 

پروکاریوت­های بیماریزای

 

پروکاریوت­های بیماریزای

 

 

چهارشنبه

قارچ شناسی تکمیلی

 

 

 

 

 

قارچ شناسی تکمیلی

 

 

رشته حشره شناسی

ایام هفته

9-8

10-9

10-11

12:15-11:15

15-14

17:15-16:15

18:15-17:15

شنبه

 

 

 

 

 

اکولوژی حشرات

 

یکشنبه

 

اکولوژی حشرات

 

فیزیولوژی حشرات

 

 

فیزیولوژی حشرات

دوشنبه

 

 

 

 

روش­های پژوهش در حشره شناسی

 

روش­های پژوهش در حشره شناسی

سه شنبه

 

 

کنه شناسی تکمیلی

 

 

کنه شناسی تکمیلی

 

چهارشنبه

 

مرفولوژی حشرات

 

مرفولوژی حشرات