کلاس های زبان و ادبیات عرب ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات عرب (کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     گرایش مترجمی   16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته                 شنبه   گفت و شنود یک   فارسی عمومی ثابت       آزمایشگاه1 یکشنبه               مهارتهای زندگی دوشنبه   فارسی عمومی گردشی       نگارش1   آشنایی با متون ادب فارسی قدیم سه­ شنبه   آیین نگارش و ویرایش فارسی   صرف و نحو کاربردی1   تفسیر موضوعی خواهران   تفسیر موضوعی برادران چهارشنبه                 پنج شنبه       گرایش زبان و ادبیات عرب   16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته                   شنبه   گفت و شنود یک   فارسی عمومی ثابت متون حدیث و نهج البلاغه       یکشنبه   نحو1   صرف1       مهارتهای زندگی دوشنبه   فارسی عمومی گردشی       نگارش1   آزمایشگاه1 سه­ شنبه آواشناسی     تفسیر موضوعی خواهران       تفسیر موضوعی برادران چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات عرب (کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

گرایش مترجمی

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

گفت و شنود یک

 

فارسی عمومی ثابت

 

 

 

آزمایشگاه1

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

مهارتهای زندگی

دوشنبه

 

فارسی عمومی گردشی

 

 

 

نگارش1

 

آشنایی با متون ادب فارسی قدیم

سه­ شنبه

 

آیین نگارش و ویرایش فارسی

 

صرف و نحو کاربردی1

 

تفسیر موضوعی خواهران

 

تفسیر موضوعی برادران

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

گرایش زبان و ادبیات عرب

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

گفت و شنود یک

 

فارسی عمومی ثابت

متون حدیث و نهج البلاغه

 

 

 

یکشنبه

 

نحو1

 

صرف1

 

 

 

مهارتهای زندگی

دوشنبه

 

فارسی عمومی گردشی

 

 

 

نگارش1

 

آزمایشگاه1

سه­ شنبه

آواشناسی

 

 

تفسیر موضوعی خواهران

 

 

 

تفسیر موضوعی برادران

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه