پردیس خودگردان

 

رشته گرایش کارشناسی ارشد دکتری
زبان و ادبیّات فارسی
- دارد دارد
 
فیزیولوژی ورزشی
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی دارد ندارد
فیزیولوژی ورزشی کاربردی دارد ندارد
یادگیری و کنترل حرکتی دارد ندارد
 
مدیریت ورزشی
مدیریت بازاریابی در ورزش دارد ندارد
مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی دارد ندارد
مدیریت رویدادهای ورزشی دارد ندارد
 
آموزش زبان انگلیسی
- دارد دارد
 
زبان و ادبیّات انگلیسی
- دارد ندارد
 
حسابداری
- دارد ندارد
 
شیمی
شیمی فیزیک دارد دارد
شیمی آلی دارد دارد
شیمی معدنی دارد دارد
شیمی تجزیه دارد دارد
 
فیزیک
فیزیک نظری دارد دارد
فیزیک ذرات بنیادی دارد دارد
فیزیک حالت جامد دارد ندارد
فیزیک اتمی مولکولی دارد ندارد
 
زیست شناسی
علوم سلولی مولکولی دارد دارد
 
ریاضی محض
آنالیز دارد ندارد
 
ریاضی کاربردی
تحقیق در عملیات دارد دارد
آنالیز عددی ندارد دارد
 
مهندسی برق
الکترونیک دارد ندارد
قدرت دارد دارد
 
مهندسی شیمی
پلیمر دارد ندارد
طراحی فرایندها ندارد دارد
 
مهندسی عمران
سازه دارد ندارد
مهندسی آب دارد ندارد
مکانیک خاک و پی ندارد دارد
 
مهندسی مکانیک
طراحی کاربردی دارد ندارد
تبدیل انرژی ندارد دارد
 
مهندسی کامپیوتر
معماری کامپیوتری دارد دارد
 
مهندسی کشاورزی
اصلاح نباتات دارد ندارد
زراعت دارد ندارد
علوم دامی گرایش تغذیه دام دارد دارد
 
زبان و ادبیّات عرب
- ندارد دارد
 
علوم جانوری
سیستماتیک جانوری ندارد دارد
 
آمار
- ندارد دارد
 
توسعه کشاورزی
- ندارد دارد