اداره خدمات رایانه ایی آموزش

شرح وظایف

 
  1. مدیریت سامانه آموزشی گلستان
  2. بارگذاری اطلاعات ثبت نامی دانشجویان ورودی جدید
  3. ورود اطلاعات ثبت نامی از دانشجویان میهمان ترمی و میهمان تکدرس
  4. پیاده سازی صحیح  برنامه درسی مصوب وزارت عتف در تمامی رشته های و  مقاطع تحصیلی
  5. ثبت اطلاعات دروس اعم از اطلاعات اصلی ،‌پیش نیاز ،هم نیاز و برنامه هفتگی
  6. ورود اطلاعات مربوط به مرخصی تحصیلی، ثبت تغییر رشته و گرایش ، در شرف فراغت،فارغ التحصیلی ، انتقال به سایر دانشگاه ها، انصراف دائم، در شرف انتقال و 000
  7. تخصیص شماره دانشجویی برای دانشجویان
  8. ثبت قوانین شهریه مشمول دوره های مختلف اعم از روزانه، شبانه، پردیس و .....
  9. تهیه آمارهای در خواستی از واحدها ی مختلف دانشگاه ، تهیه آمار کلی دانشگاه درهرنیمسال تحصیلی