تائیدیه تحصیلی

 

فرآیند اخذ تأییدیه تحصیلی مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

1. ارسال نامه توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی به دانشگاه مقطع قبل

2. پیگیری ارسال پاسخ نامه از دانشگاه مقطع قبل به دانشگاه رازی توسط دانشجو

 

تأییدیه تحصیلی مقاطع پیش