دانشکدۀ علوم پایه

گروه آموزشی

رشته

گرایش

ارشد

دکتری

آمار

آمار

-

ندارد

دارد

آمار ریاضی

دارد

ندارد

آمار اجتماعی و اقتصادی

دارد

ندارد

ریاضی

ریاضی 

آنالیز

ندارد

دارد

جبر

ندارد

دارد

ریاضی محض آنالیز دارد ندارد
جبر دارد ندارد

ریاضی کاربردی

تحقیق در عملیات

ندارد

دارد

بهینه‌سازی

دارد

ندارد

آنالیز عددی

دارد

دارد

رمز و کد

دارد

ندارد

معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی

دارد

ندارد

علوم کامپیوتر محاسبات علمی دارد ندارد

زیست‌شناسی

زیست‌شناسی جانوری ـ بیوسیستماتیک

-

ندارد

دارد

زیست‌شناسی جانوری

بیوسیستماتیک

دارد

ندارد

فیزیولوژی

دارد

ندارد

سلولی و تکوینی

دارد

ندارد

زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

-

دارد

دارد

زیست‌شناسی گیاهی

سیستماتیک و بوم‌شناسی

دارد

ندارد

فیزیولوژی

دارد

ندارد

زیست‌شناسی گیاهی - فیزیولوژی

-

ندارد

دارد

بیوشیمی

-

دارد

دارد

میکروبیولوژی

صنعتی

دارد

ندارد

ریززیست فنّاوری (نانو بیوتکنولوژی)

-

ندارد

دارد

فیزیک

فیزیک

ذرّات بنیادی و نظریۀ میدان‌ها

دارد

دارد

فیزیک هسته‌ای

دارد

دارد

فیزیک مادّۀ چگال

دارد

دارد

گرانش و کیهان‌شناسی

دارد

ندارد

اپتیک و لیزر

دارد

دارد

نانو فیزیک

-

دارد

ندارد

هواشناسی - دارد ندارد

ژئوفیزیک

ژئو ‌مغناطیس

دارد

ندارد

ژئو الکتریک

دارد

ندارد

فوتونیک

-

دارد

ندارد