دانشکده علوم

 

گروه آموزشی

رشته

گرایش

ارشد

دکتری

آمار

آمار

-

ندارد

دارد

آمار ریاضی

دارد

ندارد

آمار اجتماعی و اقتصادی

دارد

ندارد

ریاضی

ریاضی محض

آنالیز

دارد

دارد

جبر

دارد

دارد

ریاضی کاربردی

تحقیق در عملیات

ندارد

دارد

بهینه‌سازی

دارد

ندارد

آنالیز عددی

دارد

دارد

رمز و کد

دارد

ندارد

معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی

دارد

ندارد

زیست‌شناسی

زیست‌شناسی جانوری ـ بیوسیستماتیک

-

ندارد

دارد

زیست‌شناسی جانوری

بیوسیستماتیک

دارد

ندارد

فیزیولوژی

دارد

ندارد

سلولی و تکوینی

دارد

ندارد

زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

-

دارد

دارد

زیست‌شناسی گیاهی

سیستماتیک و بوم‌شناسی

دارد

ندارد

فیزیولوژی

دارد

ندارد

زیست‌شناسی گیاهی - فیزیولوژی

-

ندارد

دارد

بیوشیمی

-

دارد

دارد

میکروبیولوژی

صنعتی

دارد

ندارد

ریززیست فنّاوری (نانو بیوتکنولوژی)

-

ندارد

دارد

فیزیک

فیزیک

ذرّات بنیادی و نظریۀ میدان‌ها

دارد

دارد

فیزیک هسته‌ای

دارد

دارد

فیزیک مادّۀ چگال

دارد

دارد

گرانش و کیهان‌شناسی

دارد

دارد

اپتیک و لیزر

دارد

دارد

نانو فیزیک

-

دارد

ندارد

هواشناسی - دارد ندارد

ژئوفیزیک

ژئو ‌مغناطیس

دارد

ندارد

ژئو الکتریک

دارد

ندارد

فوتونیک

-

دارد

ندارد