معرفی مدیریت

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

وظایف

 
 
 

واحد های مرتبط

واحد برنامه ریزی و توسعه

واحد پایش آموزشی

واحد مهارت آموزی و آموزش الکترونیکی

دبیرخانه  شورای آمایش و آموزش عالی