آئین نامه و کاربرگ ها

این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
آیین نامه پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال 1402-1401
آیین نامه پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال 1402
آیین نامه پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان مقطع دکترا سال 1402