تقویم آموزشی نیمسال اول 1401

رویداد
تاریخ
انتخاب واحد 22 و 23 شهریور ماه
شروع کلاس ها 27 شهریور ماه
حذف و اضافه (ترمیم) 30 شهریور ماه
پایان کلاس ها 14  دی ماه
شروع امتحانات 17  دی ماه
پایان امتحانات 29  دی ماه
آخرین مهلت دفاع پارسا 12 بهمن ماه

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401

رویداد تاریخ
انتخاب واحد 11 و 12 بهمن ماه
شروع کلاس ها 16 بهمن ماه
حذف و اضافه (ترمیم) 19 بهمن ماه
پایان کلاس ها 17 خرداد ماه 1402
شروع امتحانات 20 خرداد ماه 1402
پایان امتحانات 1 تیر ماه 1402
آخریم مهلت دفاع پارسا 29 شهریور 1402