دانشکده علوم اجتماعی

گروه آموزشی

رشته

گرایش

ارشد

دکتری

روان‌شناسی

روان‌شناسی

-

ندارد

دارد

روان‌شناسی عمومی

-

دارد

ندارد

روان‌شناسی تربیتی

-

دارد

ندارد

اقتصاد

علوم اقتصادی

اقتصاد سنجی

ندارد

دارد

اقتصاد پولی

ندارد

دارد

توسعۀ اقتصادی

ندارد

دارد

توسعۀ اقتصادی و برنامه‌ریزی

دارد

ندارد

اقتصاد منابع

ندارد

دارد

اقتصاد شهری و منطقه‌ای

ندارد

دارد

اقتصاد بخش عمومی

ندارد

دارد

اقتصاد نظری

دارد

ندارد

اقتصاد انرژی

دارد

ندارد

علوم سیاسی

علوم سیاسی

جامعه‌شناسی سیاسی

ندارد

دارد

مطالعات منطقه‌ای دارد ندارد

-

دارد

ندارد

روابط بین‌الملل

-

دارد

ندارد

جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی

-

دارد

ندارد

کارآفرینی

کارآفرینی

-

ندارد

دارد

سازمانی

دارد

ندارد

گردشگری

دارد

ندارد

کسب و کار جدید

دارد

ندارد

فنّاوری

دارد

ندارد

نوآوری و کارآفرینی کشاورزی

دارد

ندارد

مدیریّت آموزشی

-

دارد

ندارد

مدیریّت بازرگانی

بازاریابی

دارد

ندارد

مدیریّت فنّاوری اطلاعات

کسب و کار الکترونیک

دارد

ندارد

راهنمایی و مشاوره

مشاوره

مشاورۀ مدرسه

دارد

ندارد

مشاورۀ خانواده

دارد

ندارد

مشاورۀ توانبخشی

دارد

ندارد

مشاورۀ شغلی

دارد

ندارد

علوم اجتماعی

جامعه‌شناسی

-

دارد

ندارد

مطالعات فرهنگی

-

دارد

ندارد

حسابداری

حسابداری

-

دارد

ندارد

علم اطّلاعات و دانش‌شناسی

علم اطّلاعات و دانش‌شناسی

مدیریّت اطّلاعات

دارد

ندارد

علم‌سنجی

دارد

ندارد