دانشکده فنی مهندسی

 

گروه آموزشی

رشته

گرایش

ارشد

دکتری

مهندسی برق

مهندسی برق

الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی

دارد

ندارد

افزاره‌های میکرو و نانوالکترونیک

دارد

ندارد

مدارهای مجتمع الکترونیک

دارد

ندارد

سیستم‌های قدرت

دارد

ندارد

مخابرات میدان و موج

دارد

دارد

مخابرات سیستم

دارد

دارد

الکترونیک

ندارد

دارد

قدرت

ندارد

دارد

مهندسی پزشکی

بیوالکتریک

دارد

ندارد

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

-

ندارد

دارد

ترموسینتیک و کاتالیست

دارد

ندارد

فرآیندهای جداسازی

دارد

ندارد

بیوتکنولوژی

دارد

ندارد

طرّاحی فرآیند

دارد

ندارد

پلیمر

دارد

ندارد

مهندسی عمران

مهندسی عمران

سازه

دارد

دارد

راه و ترابری

دارد

ندارد

مدیریّت منابع آب

دارد

ندارد

ژئوتکنیک

دارد

دارد

زلزله

دارد

ندارد

آب و سازه‌های هیدرولیکی

دارد

دارد

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

معماری سیستم‌های کامپیوتری

دارد

دارد

نرم‌افزار

دارد

ندارد

هوش مصنوعی و رباتیکز

دارد

ندارد

مهندسی فنّاوری اطّلاعات

مدیریّت سیستم‌های اطّلاعاتی

دارد

ندارد

سیستم‌های چندرسانه‌ای

دارد

ندارد

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

دارد

دارد

طرّاحی کاربردی

دارد

ندارد

طرّاحی کاربردی شاخه تخصّصی مکانیک جامدات

ندارد

دارد

 مهندسی معماری

 مهندسی معماری

-

دارد

ندارد

مهندسی مواد و نساجی

مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب موادّ مهندسی

دارد

ندارد

نانوفنّاوری

نانومواد

دارد

ندارد