دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 

گروه آموزشی

رشته

گرایش

ارشد

دکتری

زبان و ادبیّات فارسی

زبان و ادبیّات فارسی

-

دارد

دارد

ادبیّات تطبیقی

دارد

ندارد

ادبیّات پایداری

دارد

ندارد

ادبیّات روایی

دارد

ندارد

زبان و ادبیّات عرب

زبان و ادبیّات عربی

-

دارد

ندارد

زبان و ادبیّات عرب

-

ندارد

دارد

مترجمی زبان عربی

-

دارد

ندارد

زبان انگلیسی

زبان و ادبیّات انگلیسی

-

دارد

دارد

آموزش زبان انگلیسی

-

دارد

دارد

زبان‌شناسی همگانی

-

دارد

ندارد

زبا‌ن‌شناسی

-

ندارد

دارد

جغرافیا

آب و هواشناسی

آب و هواشناسی محیطی

دارد

ندارد

-

ندارد

دارد

ژئومورفولوژی

-

ندارد

دارد

ژئومورفولوژی و آمایش محیط

دارد

ندارد

جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستایی

مدیریّت توسعۀ پایدار روستایی

دارد

ندارد

الهیّات

علوم قرآن و حدیث

-

دارد

ندارد

فلسفه و حکمت اسلامی

-

دارد

ندارد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

-

دارد

ندارد

حقوق

حقوق خصوصی

-

دارد

ندارد

تاریخ

تاریخ اسلام

دارد

ندارد

تاریخ ایران اسلامی

دارد

ندارد

باستان‌شناسی

پیش از تاریخ ایران

دارد

ندارد