پردیس کشاورزی

 

گروه آموزشی

رشته

گرایش

ارشد

دکتری

  علوم دامی

علوم دامی

تغذیۀ دام

دارد

دارد

تغذیۀ طیور

دارد

دارد

فیزیولوژی دام و طیور

دارد

ندارد

ژنتیک و اصلاح دام و طیور

دارد

ندارد

    مهندسی آب

علوم و مهندسی آب

آبیاری و زهکشی

دارد

دارد

سازه‌های آبی

دارد

دارد

منابع آب

دارد

ندارد

    مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

بیوتکنولوژی کشاورزی

-

دارد

ندارد

اگرو اکولوژی

-

دارد

دارد

اگرو تکنولوژی

اکولوژی گیاهان زراعی

دارد

دارد

فیزیولوژی گیاهان زراعی

دارد

دارد

ژنتیک و به‌نژادی گیاهی

-

دارد

دارد

مهندسی ترویج

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی

دارد دارد

توسعۀ روستایی

-

دارد

دارد

منابع طبیعی

علوم و مهندسی جنگل

مدیریّت جنگل

دارد

ندارد

علوم و مهندسی خاک

مدیریّت حاصلخیزی و زیست‌فناوری خاک

شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

دارد

ندارد

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

دارد

ندارد

مدیریّت منابع خاک

منابع خاک و ارزیابی اراضی

دارد

ندارد

فیزیک و حفاظت خاک

دارد

ندارد

گیاه پزشکی

بیماری‌شناسی گیاهی

-

دارد

ندارد

حشره‌شناسی کشاورزی

-

دارد

دارد

مکانیک بیوسیستم

مهندسی مکانیک بیوسیستم

فنّاوری پس از برداشت

دارد

ندارد

مهندسی مکانیک بیوسیستم

طرّاحی و ساخت

دارد

ندارد