8907
دانشجویان برتر دانشکده های مختلف دانشگاه رازی به تفکیک رشته

دانشجویان برتر دانشگاه رازی

دانشکده سنقر (دانشجویان ممتاز  )

دانشکده شیمی ( دانشجویان ممتاز )

دانشکده علوم (دانشجویان ممتاز)

دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی(دانشجویان ممتاز)

دانشکده فنی مهندسی(دانشجویان ممتاز)

آخرین اخبار