فرآیند دفاع


همۀ امور درخواست دفاع به‌صورت سامانه‌ای برابر راهنماهای تصویری مربوط به هریک از افراد دخیل در فرایند، از طریق پیشخوان خدمت سامانۀ گلستان انجام می‌شود.

دانشجویان دکتری:

 

۱. موفّقیّت در برگزاری جلسۀ پیش‌دفاع، دست کم یک ماه پیش از برگزای جلسۀ دفاع؛

2. هماهنگی با استادان راهنما، مشاور و داوران مدعوّ داخلی و خارجی برای تعیین تاریخ دفاع، صدور دعوت‌نامه برای استادان مدعو (توسّط کارشناس آموزش دانشکده) و ارسال آن از طرف گروه آموزشی؛

3. ثبت درخواست دفاع در بخش پیشخوان سامانۀ گلستان؛

دانشجویان کارشناسی ارشد:

 

۱. دانشجویان کارشناسی ارشد باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ مشخّص‌شده برای دفاع، پایان‌نامۀ خود را برای تأیید به مدیر گروه تحویل دهند؛

۲. هماهنگی با استادان راهنما، مشاور و استادان داور داخلی برای تعیین تاریخ دفاع و صدور دعوت‌نامۀ داوران (توسّط کارشناس آموزش دانشکده) و ارسال آن از طرف گروه آموزشی؛

3. ثبت درخواست دفاع در بخش پیشخوان سامانۀ گلستان؛

 

 

 


راهنمای درخواست دفاع پارسا در پیشخوان خدمت سامانه گلستان (کاربر دانشجو)
راهنمای بررسی درخواست دفاع در پیشخوان خدمت سامانه گلستان (کاربر استاد راهنما)
راهنمای بررسی درخواست دفاع پارسا در پیشخوان خدمت سامانه گلستان (کاربر مدیرگروه)
راهنمای بررسی درخواست دفاع پارسا در پیشخوان خدمت سامانه گلستان (کاربر معاون آموزشی)
راهنمای بررسی درخواست دفاع پارسا در پیشخوان خدمت سامانه گلستان (کاربر معاون پژوهشی)