22259
اطلاعيه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصيلی 1404-1403

اطلاعيه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد
 


 

دانشگاه رازی در اجرای سياستهای هدايت وحمايت از دانشجويان برتر برای ورود به مقطع كارشناسي ارشد با استناد به آيين نامه های شورای هدايت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقيقات وفناوری، مصوبات شورای آموزشي دانشگاه، برای سال تحصيلي 1403-1404از بين دانشجويان ورودی سال 1399و وروديهای نيمسال دوم 1398كه جزء بيست درصد برتر دانشگاه رازی هستند و همچنين از ميان بيست درصد برتر ساير دانشگاههای مورد تأييد وزارت علوم، در كليۀرشته هايي كه از طريق آزمون سراسری پذيرش دانشجو دارد، به صورت مازاد برظرفيت و با رعايت كامل مقررات مربوطه، دانشجو ميپذيرد.

متقاضیان گرامی لازم است پس از مطالعه فایل های راهنما از طریق سامانه گلستان دانشگاه رازی، اقدام به ثبت نام نمایند. 
 

عادی

شیوه استادمحور

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

فرم شماره 4

لینک سامانه گلستان جهت ثبت نام


شناسه : 11469635

آخرین اخبار