امور پیشنهاده پروپوزال


لازم است دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان نیمسال دوم تحصیل خود، با راهنمایی استادان محترم راهنما، موضوع پارسای خود را انتخاب و در نیمسال سوم تحصیل بر پایۀ فرایند ذکرشده در راهنمای تصویری، موضوع خود را مصوّب و در سامانۀ گلستان ثبت نمایند.

دانشجویان دکتری

۱. دریافت پیشینۀ پژوهش از سامانۀ ایرانداک توسط استاد راهنما (دریافت راهنمای تصویری)؛

2. تصویب موضوع در شورای گروه؛

3. تصویب موضوع در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده؛

4. برگزاری جلسۀ دفاع از پروپوزال و ارسال صورتجلسۀ آن به تحصیلات تکمیلی؛

5. بررسی پیشنهاده توسط معاون پژوهشی دانشکده و در صورت لزوم ارجاع آن به کمیته‌های اخلاق کار با حیوانات و اخلاق پزشکی؛

6. تصویب نهایی توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده؛

7. ثبت پروپوزال در سامانۀ ایرانداک (توسّط دانشجو) و تأیید آن (توسّط کارشناس دانشکده)؛

8. ثبت پیشنهاده (پروپوزال) در پیشخوان خدمت سامانۀ گلستان.

دانشجویان کارشناسی ارشد

۱. دریافت پیشینۀ پژوهش از سامانۀ ایرانداک توسط استاد راهنما (دریافت راهنمای تصویری

2. تصویب موضوع در شورای گروه؛

3. تصویب موضوع در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده؛

4. بررسی پیشنهاده توسط معاون پژوهشی دانشکده و در صورت لزوم ارجاع آن به کمیته‌های اخلاق کار با حیوانات و اخلاق پزشکی؛

5. تصویب نهایی توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده؛

6. ثبت پروپوزال در سامانۀ ایرانداک (توسّط دانشجو) و تأیید آن (توسّط کارشناس دانشکده)؛

7. ثبت پیشنهاده (پروپوزال) در پیشخوان خدمت سامانۀ گلستان.


فرم پروپزال جدید 
راهنمای تصویری دریافت پیشینۀ پژوهش
راهنمای ثبت پروپزال پارسا در پیشخوان خدمت سامانه گلستان (کاربر دانشجو)
راهنمای ثبت پروپزال پارسا در پیشخوان خدمت سامانه گلستان (کاربر استاد راهنما)
راهنمای ثبت پروپزال پارسا در پیشخوان خدمت سامانه گلستان (کاربر مدیرگروه)
راهنمای ثبت پروپزال پارسا در پیشخوان خدمت سامانه گلستان (کاربر معاون آموزشی دانشکده )