گروه پایش آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه


سرپرست گروه پایش آموزشی
استادیار گروه آمار دانشکده علوم

محور فعالیت های این واحد بصورت زیر می باشد :

۱ - پایش عملکرد آموزشی واحدهای آموزشی 

  • بررسی و نظارت بر متون درسی و نحوۀ ارائۀ دروس به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه‌ها و سرفصل‌های مصوّب.
  • کنترل ورود اطلاعات جدید و اصلاحات نظام‌های آموزشی کلیۀ واحدهای آموزشی دانشگاه در سامانۀ جامع آموزشی دانشگاه  به منظور حصول اطمینان از انطباق آنها با برنامه‌ها و سرفصل‌های مصوّب.
  • پایش عملکرد آموزشی گروه‌های آموزشی و دانشکده‌ها (برنامه‌ریزی و متوسط ماندگاری دانشجو).
  • پایش برنامه‌های ترم‌بندی واحدهای آموزشی.
  • پایش به‌روزرسانی دروس ترمی و اخبار وقایع آموزشی گروه‌ها در پورتال دانشگاه.
  • بررسی تعداد اعضای هیات علمی مورد نیاز گروه‌های آموزشی با توجه به حجم دانشجویان ورودی و بر اساس معیارهای سند راهبردی دانشگاه. همچنین کنترل نسبت تعداد دانشجو به تعداد اعضای هیأت علمی در واحدهای آموزشی.
  • ارائۀ گزارش‌های دوره­ای و تهیۀ آمار و اطلاعات متناسب با وظایف حوزۀ معاونت آموزشی

۲ - پایش علمی دانشجویان 

  • پایش وضعیت علمی دانشجویان در مرحلۀ ورود به دانشگاه و حین تحصیل
  • بررسی علل افت یا رشد تحصیلی دانشجویان در واحدهای آموزشی
  • پایش وضعیت اشتغال دانش­ آموختگان به تفکیک رشته با همکاری انجمن دانش‌آموختگان

واحد پایش آموزشی

در حال به روز رسانی ...