کاربرگ ها

کاربرگ گزینش
کاربرگ گزارش پیشرفت تحصیلی
کاربرگ گزارش ارزشیابی آزمون جامع
صورتجلسۀ دفاع از پیشنهاده (پروپوزال)
کاربرگ تأیدیۀ کمیتۀ اخلاق کار با حیوانات
کاربرگ ثبت ایرانداک
کاربرگ خلاصۀ پیشنهاده (پروپوزال)
کاربرگ پیشنهاده (پروپوزال)
آیین نامه، کاربرگ‌های فرصت مطالعاتی
کاربرگ تعیین جانشین استاد راهنما
کاربرگ تغییر عنوان پیشنهاده (پروپوزال)
کاربرگ تغییر استادان راهنما/ مشاور یا میزان مشارکت آنان
کاربرگ حضور در ۳ جلسه دفاعیه
کاربرگ جلسۀ پیش‌دفاع دانشجویان دکتری
صورتجلسۀ پیش‌دفاع دانشجویان دکتری
کاربرگ تأیید مقاله مورد نیاز برای دفاع
کاربرگ ارسال پایان‌نامه برای اعضای محترم کمیتۀ دفاع
کاربرگ درخواست پرداخت حق الزّحمۀ داوران
کاربرگ ثبت و توصیف پایان‌نامه(کتابخانۀ ملّی)
کاربرگ چکیدۀ پایان‌نامه
کاربرگ تحویل پایان‌نامه
سوگندنامۀ دکتری
کاربرگ درخواست مهلت ارائۀ مستندات پژوهشی
کاربرگ اعمال نمرۀ فعالیت‌های پژوهشی پایان‌نامه
کاربرگ انتقال توام با تغییر رشته
کاربرگ ۱ کمیتۀ تشخیص
کاربرگ ۲ کمیتۀ تشخیص
کاربرگ ۳ کمیتۀ تشخیص